National Division regulations

National Division Basic Requirements  (Version 2018/2.4)

 

Deze reglementering geldt voor de Verenigingen die deelnemen aan de ontmoetingen die worden georganiseerd in het kader van de “National Division” en voor elke speler of groep van spelers in teamverband die deze Verenigingen inschrijven bij voormelde National Division. Ze vervangt en/of vervolledigt elke andersluidende reglementering die eerder is uitgevaardigd door de BAFL, de Belgische regionale American Football liga’s en elke andere nationale en internationale sportinstantie. Ze wordt van kracht op de datum van ondertekening ervan door de raad van bestuur van de Belgian American Football League (hierna de BAFL genoemd) en blijft van kracht tot de aanpassing of intrekking ervan door hetzelfde, regelmatig samengestelde orgaan, in overeenstemming met de statuten van de BAFL.

 

De BAFL organiseert elk jaar een nationale american football competitie. Die competitie wordt de “BAFL National Division” of “Elite Division” genoemd, hierna in het kort “de Competitie” genoemd. Ze wordt georganiseerd onder de leiding van de BAFL, die de criteria, de formats en de reglementering ervan uitvaardigt.

 

 

1. Toepasselijke voorschriften

 

De regels die gelden voor de ontmoetingen die worden gespeeld in het kader van de Competitie zijn de regels van de NCAA, met uitzondering van de regels die specifiek in deze reglementering en de bijlagen ervan zijn opgelijst.

 

 

2. Formaat

De Competitie bestaat uit acht (8) ploegen die worden geselecteerd door de raad van bestuur van de BAFL op basis van de in deze reglementering opgelijste criteria. Er worden vier ploegen geselecteerd uit de Verenigingen die zijn aangesloten bij de Flemish American Football League (FAFL) en vier ploegen binnen de Verenigingen die zijn aangesloten bij de Ligue francophone de football américain de Belgique (LFFA) op basis van de gecumuleerde sportieve resultaten tijdens het jaar dat onmiddellijk voorafgaat aan het competitiejaar en van de structurele criteria die zijn bepaald in deze reglementering en de bijlagen ervan.

 

Elk team ontmoet de ploegen die voor de Competitie zijn ingeschreven één keer tijdens het reguliere seizoen. Na afloop ervan nemen de ploegen die de eerste vier plaatsen van het algemene klassement bekleden deel aan een play-off ronde, die beantwoordt aan het volgende schema:

 

Playoff 1 : 1st rank vs 4de rank.

Playoff 2 : 2de rank vs 3de rank.

 

De twee winnaars van de play-off ronde nemen deel aan de finale (de Belgian Bowl). De winnaar van de finale krijgt de titel van Belgisch kampioen voor het desbetreffende Competitiejaar.

 

 

 

3. Toegang en terugplaatsing

 

De ploegen worden verdeeld in twee conferenties, Noord en Zuid, waartoe respectievelijk de clubs aangesloten bij de FAFL enerzijds en de clubs aangesloten bij de LFFA anderzijds, behoren.

 

Op het einde van het seizoen zal de ploeg van elke conferentie die de slechtste resultaten heeft behaald, het opnemen tegen de kampioen van de tweede divisie van de regionale liga waartoe ze behoort, via een barragematch die wordt gespeeld in één enkele manche op het terrein van het team dat kampioen is geworden van de regionale divisie. Het team dat deze match wint krijgt de mogelijkheid om zich in de nationale divisie in te schrijven.

 

Als het eerste selecteerbaar team van mening zou zijn dat het niet in staat is om deel te nemen aan de nationale competitie en beslist zich niet in te schrijven, kan de raad van bestuur van de BAFL de vrije plaats voorstellen aan het volgende team dat beantwoordt aan de criteria die zijn vereist voor een inschrijving in de nationale divisie. De ongerechtvaardigd weigering om zich voor de competitie in te schrijven per selecteerbaar team gaat gepaard met een financiële sanctie ten bedrage van 750 € en een verbod van herinschrijving gedurende twee opeenvolgende seizoenen vanaf de datum van weigering.

 

Twee ploegen uit eenzelfde vereniging mogen niet gelijktijdig toegang krijgen tot eenzelfde divisie.

 

 

4. Kalender

 

De seizoenskalender wordt bepaald door de BAFL en via e-mail meegedeeld aan de ploegen tegen uiterlijk 1 september.

 

 

5. Scheidgerecht

 

De ontmoetingen die worden georganiseerd in het kader van de Competitie, worden omkaderd door crews van 5 of 7 scheidsrechters.

 

 

6. Inschrijving

 

Elk team dat door de BAFL wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Competitie, moet zijn verbintenis om deel te nemen aan de Competitie schriftelijk bevestigen (per brief of per e-mail) aan de raad van bestuur van de BAFL via het formulier van Bijlage 1, uiterlijk tegen 1 augustus van het jaar dat voorafgaat aan de Competitie. Bij gebrek aan bevestiging binnen de vijftien dagen na een rappel die de raad van bestuur van de BAFL verstuurt naar de geselecteerde Vereniging, kan een andere Vereniging worden gekozen door de BAFL, in overeenstemming met deze reglementering.

 

 

7. Forfaits

 

Elk team dat is ingeschreven voor de Competitie moet de matchen spelen die op de kalender zijn ingeschreven. Met uitzondering van behoorlijk vastgestelde en gerechtvaardigde gevallen van overmacht, zijn forfaits niet toegestaan. Elk team dat forfait geeft voor een ontmoeting die in het kader van de Competitie is voorzien, zal de financiële en sportieve boetes worden opgelegd die zijn voorzien in deze reglementering en zal automatisch worden gedeklasseerd voor het lopende jaar en verbod krijgen om aan de Competitie deel te nemen tijdens het jaar dat onmiddellijk volgt op het forfait. Er zal bovendien een procedure worden opgestart door de BAFL om (i) de reikwijdte te bepalen van de financiële en sportieve schade die is geleden door de voorziene tegenstander van de betrokken ontmoeting en (ii) het te betalen bedrag en de modaliteiten van de betaling ervan te bepalen, alsook de sancties vast te leggen die gelden als gevolg van het forfait.

De ontmoeting waarvoor forfait werd gegeven zal in de resultaten van het kampioenschap worden opgenomen met een score van 25-00 in het voordeel van de tegenstander.

 

 

8. Selectiecriteria

 

Op het ogenblijk dat een team zijn inschrijving bevestigt aan de raad van bestuur van de BAFL, moet de vereniging de volgende informatie en documenten meedelen:

 

 

 • een lijst met minstens drie (3) coaches die houder zijn van een door de BAFL gevalideerde titel,
 • een lijst van vier (4) actieve clubscheidsrechters,
 • de gegevens van een manager en een vervangende manager aangeduid door de vereniging, die instaat voor de contacten en voor de organisatie van de ontmoetingen van zijn team,
 • een kopie van de statuten van de vereniging, zoals ze zijn bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, alsook de publicaties met de identiteit van de bestuurders en gemachtigde mandatarissen van de Vereniging,
 • een kopie van de financiële toestand per 30 juni van het lopende jaar en een kopie van de laatste, door de algemene vergadering van de Vereniging goedgekeurde rekeningen,
 • het bewijs van storting van een financiële waarborg van € 750 op de rekening van de BAFL, ter dekking van (i) de deelnamekosten aan de Competitie en (ii) de forfaitwaarborg.

 

Tijdens het jaar waarin een van haar ploegen deelneemt aan de Competitie, moet de Vereniging:

 

 • licentieaanvragen indienen voor minstens 35 spelers die de leeftijd en de lichamelijke geschiktheid hebben om aan de Competitie deel te nemen,
 • een team inschrijven voor een van de nationale competities voor junioren,
 • een team inschrijven voor een van de nationale competities voor cadetten. 1
 • de BAFL bijdragen ten laste van de leden vereffenen.
 • in regel zijn met de betalingen ten aanzien van de regionale liga waarvan de club afhangt,
 • ervoor zorgen dat alle spelers gedekt zijn door een verzekering die door de regionale en nationale liga’s is gevalideerd,
 • installaties (veld, voldoende vestiaires en douches) ter beschikking stellen van de ploegen en van de scheidsrechters die aantreden in het kader van de ontmoeting,
 • instaan voor de organisatie en het beheer van de contacten met het team van de tegenstander en de BAFL in het kader van de ontmoeting via de door het team aangeduide manager of vervangende manager,
 • instaan voor de video-opname van de ontmoetingen vanaf de kick-off tot het afsluitende fluitsignaal. De opnamen moeten beantwoorden aan de volgende voorwaarden: opnamekwaliteit HD – hoofdcamera: middenveld, beeldbereik dat het volledige veld overspant – hulpcamera: veldlijn volgens de speelfasen.
 • een kopie van de opnamen voorleggen aan de BAFL binnen een termijn van maximum 3 dagen na de datum van de ontmoeting,
 • via e-mail aan de regionale liga waarvan de Vereniging afhangt en aan de nationale federatie elke wijziging meedelen aan de organisatie van de Vereniging (adres van de zetel, adres van de terreinen enz.), aan de opsplitsing van de verantwoordelijkheden (bestuurders, manager enz.) binnen de structuur alsook elke omstandigheid die de deelname van het team aan de Competitie of de bestendigheid van de activiteiten van de Vereniging ernstig in het gedrang zou kunnen brengen,

9. Specifieke reglementatie en boeten / Réglementations spécifiques et amendes:

 

Overtreding Infraction Amount Beneficiary
Geen kleedkamer beschikbaar Indisponibilité des vestiaires 300,00 Visiting team
Geen ambulance aanwezig en/of medisch geschoold personeel die instaan voor de EHBO Absence d’ambulance/ personnel badgé AMU. 150,00 National Federation (= forfeit game) + Payback proven costs visiting teams
Geen warm water in kleedkamer Absence d’eau chaude dans les vestiaires 150,00 Visiting team
Geen drinkwater voorzien voor de teams (Minimum 18l) Absence d’eau potable disponible pour les équipes (Minimum 18l) 75,00 Visiting team
Laattijdige forfait (ten laatste tegen woensdag 23u59) voor de game Forfait tardif (au plus tard mercredi 23h59) à une rencontre 50,00 National Federation (= forfeit game) + Payback proven costs visiting teams
Geen 5-yard lijnen Absence de lignes de 5 yards 50,00 National Federation
Andere dan toegelaten personen in de player box Personnes non-autorisées présentes dans la player box 100,00/violation National Federation
Geen afscheiding of markering (of slechts gedeeltelijk) aangebracht om supporters op veilige afstand te houden Absence (ou mauvaise qualité) de marquage ou de dispositif pour maintenir les supporters en zones de sécurité. 25,00 National Federation
Veldopstelling (chain, downmarkers, endzonepilons, goalprotection, doelnetten….) in zeer slechte staat of af/aanwezig Absence/mauvaise préparation de terrain (downmarkers, end-pilons, goal protections, nets…) 25,00/violation National Federation
Geen hash marks aangebracht Absence de hash marks 25,00/violation National Federation
Geen chaincrew aangewezen minstens 20 minuten voor de game Absence de chaincrew au minimum 20 minutes avant le match 25,00 National Federation
Indien teamofficials niet opdagen of aangeduid worden door hun club Absence de mise à disposition d’arbitres clubs 100,00 National Federation
Fotografen, filmcrews, journalisten,….
Moeten door de thuisorganisatie verplicht worden een fluo-hesje te dragen,
als deze op het wedstrijdveld hun werk willen uitvoeren.
Photographes, équipes de tournage, journalistes…. Tenus par l’organisateur de porter des vestes fluos pour exercer leurs fonctions sur le terrain. 25,00 National Federation
Bevestigingsdeelname competitie van elke speeljaar Absence de confirmation de la participation à la compétition. 250,00 National Federation
Indien een team de wedstrijden niet organiseert zoals voorzien op de goedgekeurde schedule Absence de participation à une rencontre aux conditions prévues sur le calendrier officiel. All proven costs + half general costs Organising team
Indien een team de wedstrijden niet organiseert zoals voorzien op de goedgekeurde scheduleIndien een team verschillende kleuren van helmen gebruikt gedurende een officieel wedstrijd. Absence d’organisation d’une rencontre aux conditions prévues sur le calendrier officiel.Utilisation de casques de couleurs différentes durant une rencontre officielle. Forfeit costs + 50,00€200,00€/violation Involved teamsNational Federation

10. Veiligheid en medische zorg

 

De ontmoetingen kunnen niet plaatsvinden zonder de aanwezigheid van een urgentiedienst conform de “ nationale regeling op veiligheid en medische zorg”.

 

 

11. Resultaten en klassement

 

De resultaten worden gecumuleerd over het hele reguliere seizoen, tot aan de play-offs (niet inbegrepen). Elke overwinning levert twee punten op. Een gelijkspel levert een punt op. Een nederlaag levert geen enkel punt op.

Bij een gelijke stand op het klassement, wordt de rangschikking bepaald ten voordele van het team met de beste averagepunten (verschil tussen de gemaakte en de geïncasseerde punten). Bij een gelijke stand tussen twee ploegen die op basis van dit systeem niet kan worden opgelost, zal het klassement worden opgesteld in het voordeel van de ploeg die de beste averagepunten heeft geschoord in de onderlinge duels tussen de betrokken ploegen.

Na afloop van het reguliere seizoen worden de ploegen opgedeeld in Noord- en Zuidconferenties om de twee clubs te bepalen die de barragewedstrijden zullen spelen.

Na afloop van het reguliere seizoen en de playoffs wordt de rangschikking bepaald conform de “regeling op BAFL playoffs.”

 

12. Verwijdering van de competitie

 

Na de goedkeuring door de raad van bestuur van de BAFL van de aanvraag tot inschrijving van een Vereniging voor het Elitekampioenschap, is elke Vereniging die de aanvraag heeft ingediend verplicht om effectief aan het kampioenschap deel te nemen. Elke niet-deelneming, die wordt gelijkgesteld met een gewone forfait, verwijdering uit de Competitie of een deel ervan voor de opstart of tijdens de duur ervan, zal gepaard gaan met de aanrekening van een administratieve boete van € 2.000.

Bij de verwijdering van een geldig ingeschreven Vereniging vóór de aanvang van de Competitie, zal de raad van bestuur beslissen over de mogelijkheid om aan elke niet-ingeschreven Vereniging voor te stellen de in gebreke gebleven Vereniging te vervangen. De raad van bestuur van de BAFL beschikt over een termijn van maximum 21 kalenderdagen vanaf de kennisneming per e-mail of brief van de verwijdering van een Vereniging om de eventuele kandidaturen te onderzoeken en de vervangprocedure af te ronden.

 

 

13. Criteria voor de organisatie van een kampioenschapswedstrijd

 

De toegang tot de terreinen moet strikt worden afgebakend door expliciete markeringen of door vaste of mobiele inrichtingen die elke persoon die niet behoort tot de organisatie beletten toegang te krijgen tot de zones die zijn gereserveerd voor de spelers, de scheidsrechters, de behoorlijk gemachtigde stafleden en officials.

Het veld moet beantwoorden aan de criteria die zijn voorzien in het NCAA-reglement en moet minstens voorzien zijn van een zichtbare markering, doelpaalbeschermingen, down markers, end-pilons die de touchdownzone afbakenen, een 5-yardlijnmarkering, een hash-markmarkering, scheidsrechters- en spelerszones.

De organisator van een competitiematch moet instaan voor een muzikale omkadering en voor de animatie van de match door een speaker die de regels van american football voldoende beheerst.

De Verenigingen mogen inkom tegen betaling toepassen, op voorwaarde dat de toegang gratis is voor de spelers, de stafleden en het comité van het bezoekende team, alsook voor de scheidsrechters en de behoorlijk gemachtigde leden van de BAFL, de FAFL en de LFFA.

 

 

Inwerkingtreding

 

Deze reglementering wordt van kracht op de datum van ondertekening ervan door de raad van bestuur van de BAFL en kan alleen worden herroepen of aangepast door de raad van bestuur of een orgaan dat op een soortgelijke manier is samengesteld in overeenstemming met de statuten van de Belgian American Football League.

 

~ ~ ~

 

National Division Basic Requirements  (Version 2018/2.4) (Français)

La présente réglementation s’applique aux associations prenant part aux rencontres organisées dans le cadre de la « National Division » et à tout joueur ou groupe de joueur organisé en équipe que ces associations inscrivent dans ladite National Division. Elle supplante et/ou complète toute autre réglementation contraire précédemment édictée par la BAFL, les ligues régionales belges de football américain ainsi que toute autre instance sportive nationale et internationale. Elle entre en vigueur à la date de sa signature par le conseil d’administration de la Belgian American Football League (ci-après la BAFL) et ce, jusqu’à sa modification ou sa révocation par le même organe régulièrement composé en accord avec les statuts de la BAFL.

La BAFL organise chaque année une compétition nationale de football américain. Cette compétition est dénommée « BAFL National Division » ou « Elite Division », ci-après : « la Compétition ». Elle est organisée sous la direction de BAFL qui en édicte les critères, formats et réglementations.

1. Règles applicables

Les règles applicables aux rencontres jouées dans le cadre de la Compétition sont les règles NCAA à l’exception des règles spécifiquement listées dans la présente réglementation et ses annexes.

2. Format

La Compétition est composée de huit (8) équipes sélectionnées par le conseil d’administration de la BAFL sur la base des critères listés dans la présente réglementation. Quatre équipes sont sélectionnées parmi les associations affiliées à la Flemish American Football League (FAFL) et quatre équipes sont sélectionnées parmi les associations affiliées à la Ligue francophone de football américain de Belgique (LFFA) sur la base des résultats sportifs comptabilisés durant la saison précédant directement l’année de compétition et des critères structurels édictés par la présente réglementation et ses annexes.

 

Chaque équipe rencontre les équipes inscrites à la Compétition une fois durant la saison régulière. A l’issue de celle-ci, les équipes occupant les quatre premières places du classement général prendront part à une phase de play-offs répondant au schéma suivant :

 

Playoff 1 : 1er classé vs 4e classé.

Playoff 2 : 2e classé vs 3e classé.

 

Les deux vainqueurs de la phase de play-offs accèderont à la finale (le Belgian Bowl). Le vainqueur de la finale se verra attribuer le titre de Champion de Belgique pour l’année correspondante de la Compétition.

 

 

3. Accès et rétrogradation

 Les équipes sont réparties en deux conférences Nord et Sud, reprenant respectivement les clubs affiliés à la FAFL d’une part et les clubs affiliés à la LFFA d’autre part.

 

A l’issue de la saison, l’équipe de chaque conférence ayant obtenu les plus mauvais résultats sera confrontées au champion de division deux de la ligue régionale dont elle est membre via un match de barrage joué en une seule manche sur le terrain de l’équipe championne de division régionale. L’équipe vainqueur de cette rencontre obtient la possibilité de s’inscrire en division nationale.

 

 

Au cas où la première équipe sélectionnable jugerait ne pas être en mesure de prendre part à la compétition nationale et déciderait de ne pas s’inscrire, le conseil d’administration de la BAFL pourrait proposer la place vacante à la prochaine équipe réunissant les critères requis pour une inscription en division nationale. Le refus injustifié de s’inscrire en compétition par l’équipe sélectionnable est assorti d’une sanction financière d’un montant de 750 € et d’une interdiction de réinscription de deux saisons consécutives à compter de la date du refus.

 

 

Deux équipes émanant d’une même association ne peuvent accéder de manière simultanée à la même division.

 

 

4. Calendrier

 Le calendrier de la saison est déterminé par la BAFL et transmis aux équipes par courrier électronique le 1er septembre au plus tard.

 

 

5. Arbitrage

 Les rencontres organisées dans le cadre de la Compétition sont encadrées par des crews de 5 ou 7 arbitres.

 

 

6. Inscription

 Toute équipe invitée par la BAFL à prendre part à la Compétition est tenue de confirmer, par écrit (lettre ou email) adressé au conseil d’administration de la BAFL via le formulaire repris en annexe 1, son engagement à participer à la Compétition et ce avant le 1er août de l’année précédant la Compétition. A défaut de confirmation dans les quinze jours du rappel adressé par le Conseil d’administration de la BAFL à l’association sélectionnée, une autre association pourra être sélectionnée par la BAFL en accord avec la présente réglementation.

 

 

 

7. Forfaits

 

Toute équipe inscrite dans la Compétition est tenue de jouer les rencontres inscrites sur le calendrier. A l’exception des cas de force majeure dûment constatés et justifiés, les forfaits ne sont pas autorisés. Toute équipe déclarant forfait pour une rencontre prévue dans le cadre de la Compétition se verra appliquer les amendes financières et sportives prévues par la présente réglementation et se verra infliger un déclassement automatique pour l’année ainsi qu’une interdiction de participer à la Compétition durant l’année suivant directement le forfait. Une procédure sera en outre ouverte par la BAFL afin de (i) calculer l’étendue des dommages financiers et sportifs supportés par l’adversaire prévu pour la rencontre concernée et (ii) établir le montant à payer ainsi que les modalités de règlement de celui-ci et les sanctions applicables suite au forfait.

La rencontre pour laquelle le forfait a été déclaré sera comptabilisée dans les résultats du championnat par un score de 25-00 en faveur de l’adversaire.

8. Critères de sélection

Au moment de la confirmation de son inscription adressée par une équipe au Conseil d’administration de la BAFL, l’association devra communiquer les informations et documents suivants :

 

 

 • Une liste comportant un minimum de trois (3) coaches titulaires d’un titre validé par la BAFL.
 • Une liste de quatre (4) arbitres-club actifs.
 • Les coordonnées d’un manager et d’un remplaçant de celui-ci désigné par l’association, en charge des contacts et de l’organisation des rencontres de son équipe.
 • Une copie des statuts de l’association tels que publiés dans les Annexes du Moniteur belge ainsi que les publications présentant l’identité des administrateurs et mandataires autorisés de l’Association.
 • Une copie d’une situation financière établie au 30 juin de l’année courante et une copie des derniers états financiers approuvés par l’assemblée générale de l’Association.
 • La preuve du versement d’une garantie financière de 750 euros sur le compte de la BAFL, couvrant (i) les frais de participation à la Compétition et (ii) la garantie de forfait.

 

Durant l’année au cours de laquelle une de ses équipes est engagée dans la Compétition, l’association devra :

 • Introduire des demandes de licence pour un minimum de 35 joueurs en âge et état physique de prendre part à la Compétition.
 • Inscrire une équipe dans l’une des compétitions nationales destinées aux juniors.
 • Inscrire une équipe dans l’une des compétitions nationales destinées aux cadets. [1]
 • S’acquitter de la cotisation BAFL à charge des membres.
 • Etre en ordre de paiement vis-à-vis de la ligue régionale dont dépend le club.
 • Faire couvrir l’ensemble des joueurs par une assurance validée par les ligues régionale et nationale.
 • Mettre à disposition des équipes et des arbitres officiant dans le cadre de la rencontre des installations : terrain, vestiaires et douches de qualité suffisante.
 • Assurer l’organisation et la gestion des contacts avec l’équipe adverse et la BAFL dans le cadre de la rencontre via le manager désigné par l’équipe ou son remplaçant. Assurer l’enregistrement vidéo des rencontres depuis le kick-off jusqu’au coup de sifflet final. Les enregistrements répondront aux conditions suivantes : Qualité d’enregistrement : HD. Caméra principale : Milieu de terrain, champ de vision couvrant l’entièreté du terrain. Caméra secondaire : ligne de terrain suivant les phases de jeu.
 • Fournir à la BAFL une copie des enregistrements dans un délai maximum de 3 jours suivant le jour de la rencontre.

Communiquer par voie de courrier électronique adressé à la ligue régionale dont elle dépend et à la fédération nationale toute modification apportée à l’organisation de l’association (adresse du siège, adresse des terrains,…), à la répartition des responsabilités (administrateurs, manager,…) au sein de la structure ainsi que toute circonstance susceptible de significativement mettre en danger la participation de l’équipe à la Compétition ou la pérennité de ses activités.

 

9. Specifieke reglementatie en boeten / Réglementations spécifiques et amendes:

 

Overtreding Infraction Amount Beneficiary
Geen kleedkamer beschikbaar Indisponibilité des vestiaires 300,00 Visiting team
Geen ambulance aanwezig en/of medisch geschoold personeel die instaan voor de EHBO Absence d’ambulance/ personnel badgé AMU. 150,00 National Federation (= forfeit game) + Payback proven costs visiting teams
Geen warm water in kleedkamer Absence d’eau chaude dans les vestiaires 150,00 Visiting team
Geen drinkwater voorzien voor de teams (Minimum 18l) Absence d’eau potable disponible pour les équipes (Minimum 18l) 75,00 Visiting team
Laattijdige forfait (ten laatste tegen woensdag 23u59) voor de game Forfait tardif (au plus tard mercredi 23h59) à une rencontre 50,00 National Federation (= forfeit game) + Payback proven costs visiting teams
Geen 5-yard lijnen Absence de lignes de 5 yards 50,00 National Federation
Andere dan toegelaten personen in de player box Personnes non-autorisées présentes dans la player box 100,00/violation National Federation
Geen afscheiding of markering (of slechts gedeeltelijk) aangebracht om supporters op veilige afstand te houden Absence (ou mauvaise qualité) de marquage ou de dispositif pour maintenir les supporters en zones de sécurité. 25,00 National Federation
Veldopstelling (chain, downmarkers, endzonepilons, goalprotection, doelnetten….) in zeer slechte staat of af/aanwezig Absence/mauvaise préparation de terrain (downmarkers, end-pilons, goal protections, nets…) 25,00/violation National Federation
Geen hash marks aangebracht Absence de hash marks 25,00/violation National Federation
Geen chaincrew aangewezen minstens 20 minuten voor de game Absence de chaincrew au minimum 20 minutes avant le match 25,00 National Federation
Indien teamofficials niet opdagen of aangeduid worden door hun club Absence de mise à disposition d’arbitres clubs 100,00 National Federation
Fotografen, filmcrews, journalisten,….
Moeten door de thuisorganisatie verplicht worden een fluo-hesje te dragen,
als deze op het wedstrijdveld hun werk willen uitvoeren.
Photographes, équipes de tournage, journalistes…. Tenus par l’organisateur de porter des vestes fluos pour exercer leurs fonctions sur le terrain. 25,00 National Federation
Bevestigingsdeelname competitie van elke speeljaar Absence de confirmation de la participation à la compétition. 250,00 National Federation
Indien een team de wedstrijden niet organiseert zoals voorzien op de goedgekeurde schedule Absence de participation à une rencontre aux conditions prévues sur le calendrier officiel. All proven costs + half general costs Organising team
Indien een team de wedstrijden niet organiseert zoals voorzien op de goedgekeurde scheduleIndien een team verschillende kleuren van helmen gebruikt gedurende een officieel wedstrijd. Absence d’organisation d’une rencontre aux conditions prévues sur le calendrier officiel.Utilisation de casques de couleurs différentes durant une rencontre officielle. Forfeit costs + 50,00€200,00€/violation Involved teamsNational Federation

10. Sécurité et services médicaux:

 

Les rencontres ne peuvent avoir lieu hors de la présence d’un service de secours en conformité avec la « Réglementation nationale sur la sécurité et les services médicaux ».

11. Résultats et classement

 

Les résultats sont comptabilisés sur l’ensemble de la saison régulière jusqu’aux Playoffs non compris. Chaque victoire rapporte deux points. Un match nul rapporte un point. Une défaite ne rapporte aucun point.

En cas d’égalité au classement, le classement est établi en faveur de l’équipe qui dispose du meilleur point average. (différence points marqués et points encaissés). En cas d’égalité entre deux équipes non réglable via le précédent système, le classement sera établi en faveur du club ayant le meilleur point average en matchs directs entre ces mêmes équipes.

A l’issue de la saison régulière, les équipes seront réparties en conférences Nord et conférence Sud afin de déterminer les deux clubs les moins bien classés qui disputeront les matches de barrage de relégation.

A l’issue de la compétition régulière et des playoffs, le classement final est établi en conformité avec la « réglementation relative aux Playoffs BAFL ».

12.Retrait de la compétition

A compter de l’approbation par le conseil d’administration de la BAFL de la demande d’inscription d’une association au championnat Elite, toute association ayant introduit la demande est tenue de prendre part de manière effective au championnat. Toute absence de participation non assimilée à un forfait simple, retrait de tout ou partie de la compétition avant l’entame ou durant celle-ci entraînera la comptabilisation d’une amende administrative d’un montant de 2000€.

En cas de retrait d’une association valablement inscrite avant le début de la compétition, le conseil d’administration disposera de la possibilité de proposer à toute association non-inscrite de remplacer l’association défaillante. Le conseil d’administration de la BAFL disposera d’un délai maximum de 21 jours calendrier à compter de la prise de connaissance par email ou courrier du retrait d’une association, pour étudier les éventuelles candidatures et finaliser la procédure de remplacement.

 

13. Critères d’organisation d’un match de championnat

 

L’accès aux terrains doit être strictement délimité par des marquages explicites ou des dispositifs fixes ou mobiles afin d’empêcher toute personne étrangère à l’organisation de pénétrer dans les zones réservées aux joueurs, arbitres, membres de staff et officiels dûment autorisés.

Le terrain devra répondre aux critères prévus par le règlement NCAA et devra comporter au minimum un marquage visible, des protections de poteaux de  but, des marqueurs de down, des end-pilons délimitant la zone de touchdown, un marquage de lignes de 5 yards, un marquage des hash-marks, les zones arbitres et joueurs.

L’organisateur d’une rencontre de la compétition est tenu d’assurer un encadrement musical et la couverture de la rencontre par un speaker ayant une connaissance suffisante des règles de football américain.

Les associations sont autorisées à pratiquer une entrée payante à condition qu’un accès gratuit soit garanti aux joueurs, membres de staff et de comité de l’équipe adverse ainsi qu’aux arbitres et représentants dûment autorisés de la BAFL, FAFL et LFFA.

 

 

Entrée en vigueur

 

La présente réglementation entre en vigueur à la date de sa signature par le conseil d’administration de la BAFL et ne pourra être révoquée ou modifiée que par le conseil d’administration ou un organe composé de manière équivalente en accord avec les statuts de la Belgian American Football League.

[1] Niet van toepassing gedurende seizoen 2017-2018 en 2018-2019 / non applicable durant les saisons 2017-2018 et 2018-2019.

 

BAFL Rules and Regulations – Rules & Regulations 2016.

 

Leave a comment