Rules and regulations

BAFL RULES & REGULATIONS

 

(version française en dessous)

 

DEEL 1 : ADMINISTRATIEF GEDEELTE

 

ARTIKEL 1 – Huishoudelijk Reglement: Algemeen

Het Huishoudelijk Reglement dient als aanvulling op de Statuten en vormt hier één geheel mee. Het Huishoudelijk Reglement kan geen afbreuk doen aan wat in de Statuten beschreven is.

 

ARTIKEL 2 – de Voorzitter

De voorzitter is de eerste vertegenwoordiger van de BAFL.

 

ARTIKEL 3 – het Secretariaat

Het secretariaat verzekert de uitvoering van de lopende zaken, stelt de verslagen op en waakt over de toepassing van de besluiten genomen door de Algemene Vergaderingen, de Raad van Bestuur, de Beroepscommissie en de Geschillencommissies, evenals voor het uitvoeren en toepassen van administratieve regels en sancties. Het secretariaat zorgt ook voor het naleven van de wettelijke verplichtingen betreffende het indienen van in de VZW-wetgeving vermelde stukken.

 

ARTIKEL 4 – de Penningmeester

De Penningmeester is verantwoordelijk voor het bijhouden van de rekeningen van de Bond. Zijn verslag voor de Algemene Vergadering dient vergezeld te zijn van de balans en van de winst- en verliesrekening van het afgelopen jaar, alsook van een ontwerpbegroting voor het huidige jaar. Die twee documenten moeten naar de clubs worden gestuurd uiterlijk samen met de uitnodiging voor de Algemene Vergadering.

Hij dient ook een toelichting te geven over het bijhouden van de begroting van het lopende jaar.

De Penningmeester dient uiterlijk vijftien dagen vóór de datum van de Algemene Vergadering de rekeningen van het afgelopen jaar voor te leggen aan de rekeningcommissarissen of -revisoren die op de vorige Algemene Vergadering werden verkozen.

 

ARTIKEL 5 – Algemene Vergadering.

De Voorzitter van de BAFL, of bij ontstentenis, zijn plaatsvervanger, zit de Algemene Vergadering voor en leidt de debatten. Hij staat in voor het goede verloop van de Vergadering. Hij waakt er voor dat er op de Algemene Vergadering niet wordt afgeweken van de agenda, tenzij onder de in de Statuten vermelde voorwaarden.

De Voorzitter beschikt over alle bevoegdheden die over het algemeen worden toegekend aan de persoon die belast is met het voorzitten van beraadslagende vergaderingen. Hij kan de zitting opheffen of schorsen. Elke beslissing die daarna wordt genomen is ongeldig.

 

ARTIKEL 6

Onverminderd de statutair verplichte agendapunten, zullen op de Gewone Algemene Vergadering

volgende agendapunten opgenomen worden:

 

– de voorlezing van het verslag van de laatste Algemene Vergadering

– het nagaan van de bevoegdheden van de aanwezigen en vertegenwoordigden

– het overzicht van de wijzigingen met betrekking tot de leden en toegetreden leden, in de gevallen vermeld in de Statuten, alsook de stemming betreffende lidmaatschap van nieuwe leden

– het verslag van de Raad van Bestuur

– het verslag van de Penningmeester

– de goedkeuring van de begroting en rekeningen, en kwijting van de rekeningcommissarissen of revisoren

– de verkiezing van de rekeningcommissarissen of -revisoren

– de verkiezing of herverkiezing van de leden van de Beroepscommissie

– de verkiezing van de drie groepen bestuurders, zoals bepaald in de statuten.

– variapunten, die op het secretariaat van de BAFL toekomen vóór de uitnodigingen worden verstuurd, opgenomen kunnen worden als agendapunt.

 

ARTIKEL 7

De leden kunnen, zoals aangehaald in de Statuten, beslissen een extra Algemene Vergadering bijeen te roepen. Binnen de tien dagen na ontvangst van het verzoek tot het bijeenroepen van deze Buitengewone Algemene Vergadering zal het Secretariaat van de BAFL een Raad van Bestuur bijeenroepen die de modaliteiten hiervoor zal vastleggen en de dagorde ervan zal bepalen.

De uitnodigingen dienen binnen de tien dagen na de vergadering van de Raad van Bestuur naar de leden te worden gestuurd en moeten verplicht de termijnen en modaliteiten naleven die voor een Gewone

Algemene Vergadering zijn voorzien en de naam van de verzoeker evenals het motief van zijn verzoek tot het houden van een Buitengewone Algemene Vergadering vermelden.

 

 

ARTIKEL 8

Bij elke Algemene Vergadering zal een controle worden uitgevoerd om vast te stellen welke leden vertegenwoordigd zijn. Er zullen slechts twee vertegenwoordigers per lid worden toegelaten.

Een club die lid is kan zich laten vertegenwoordigen door zijn Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, zoals deze aan de BAFL meegedeeld zijn, of door eender welk clublid dat in het bezit is van een volmacht die door een van de drie voornoemde personen is ondertekend. Om als lid of vertegenwoordiger van een lid tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten, moet de betrokkene over zijn burgerrechten en politieke rechten beschikken en houder zijn van een geldige licentie uitgereikt door de Liga van het

betreffende lid.

 

ARTIKEL 9 – Wijziging van de Statuten, variapunten

Om een wijziging van de bestaande Statuten te verkrijgen, dient als volgt te werk te worden gegaan:

Het verzoek tot inschrijving van de wijzigingsvoorstellen, op de agenda van de volgende Gewone Algemene Vergadering moet samen met het wijzigingsvoorstel zelf schriftelijk worden ingediend op het secretariaat van de BAFL voordat de uitnodigingen voor de Algemene Vergadering verstuurd zijn. Ook variapunten die men wenst op te nemen op de agenda van de Algemene Vergadering, dienen schriftelijk het secretariaat van de BAFL bereikt te hebben vooraleer de uitnodigingen hiervoor naar de leden verstuurd zijn.

Dit verzoek (wijziging van de statuten of opnemen van een agendapunt) moet worden ingediend in naam van een lid van of een erkende structuur (vb Raad van Bestuur, commissie, …) binnen de BAFL, of een meerdere leden overkoepelend orgaan (vb Liga), en worden ondertekend door 3 bestuursleden van elke organisatie die de wijzigingen voorstelt.

Tijdens de Algemene Vergadering zullen minstens de volgende personen aan het woord moeten komen: de promotoren van een voorstel tot wijziging der Statuten, of de intervenant die een agendapunt onder “Varia” heeft voorgesteld.

 

Om te worden aanvaard, moet het ontwerp tot wijziging minstens twee derden van de stemmen van de aanwezige clubs behalen, op voorwaarde dat twee derden van de clubs op de voornoemde vergadering vertegenwoordigd zijn.

Indien er echter een nieuwe Algemene Vergadering moet worden bijeengeroepen omdat een bepaald quorum niet werd gehaald, kan deze Vergadering alle ontwerpvoorstellen aannemen mits het behalen van twee derden van de stemmen van de aanwezige clubs, ongeacht het aantal clubs dat vertegenwoordigd is.

Behoudens tegenstrijdig advies met gewone meerderheid van stemmen op de Vergadering, zullen de aanvaarde ontwerpen op de dag na de datum van hun goedkeuring van toepassing worden.

 

ARTIKEL 10 – Notulen

Een kopie van de notulen moet naar de clubs worden gezonden binnen dertig dagen na de Algemene Vergadering.

Het zal automatisch als goedgekeurd worden beschouwd indien er binnen de vijftien dagen na de versturing geen opmerkingen per gewone post worden gericht aan het Secretariaat van de BAFL, waarbij

het poststempel als bewijs van verzending geldt.

 

ARTIKEL 11 – Kandidaturen

De vacante functies in de Beroepscommissie moeten worden vermeld in de uitnodiging voor de Algemene Vergadering.

De kandidaturen voor de functie van Bestuurder van de verschillende groepen en de openstaande functies in de Beroepscommissie van de Bond moeten vijftien dagen vóór de Algemene Vergadering worden

ingediend op het secretariaat van de BAFL, waarbij het poststempel als bewijs van verzending geldt.

De lijst van de kandidaten moet door het Secretariaat van de BAFL naar alle clubs worden gestuurd uiterlijk 10 dagen vóór de Algemene Vergadering.

 

ARTIKEL 12 – Stemming

De stemming voor het verkiezen van kandidaten is geheim, en dient dus schriftelijk te gebeuren.

In de eerste ronde zal de kandidaat verkozen zijn die de meeste stemmen heeft gekregen, op voorwaarde dat hij meer dan vijftig percent van de stemmen van de geldig vertegenwoordigde clubs heeft gekregen.

Een onthouding wordt als een geldige stem beschouwd. Indien in de eerste ronde niemand die meerderheid heeft gekregen, zal worden overgegaan tot een tweede stemronde, waarin de kandidaat die het meeste stemmen heeft gekregen zal zijn verkozen.

Als er slechts één kandidaat is, is de voorwaarde om te worden verkozen dat er meer positieve dan negatieve stemmen werden behaald.

Elke opmerking, doorhaling, tekening enz., op de stembrief maakt deze ongeldig.

 

ARTIKEL 13 – Voorwaarden voor de uitoefening van een mandaat als lid van de Raad van Bestuur, of van de Beroepscommissie

Om gekozen te worden moet elke kandidaat voor één van die mandaten:

 1. lid zijn van één op de Algemene Vergaderingen stemgerechtigde club
 2. schriftelijk zijn kandidatuur stellen bij het Secretariaat van de BAFL, volgens de normen en binnen de gestelde termijnen
 3. deze schriftelijke kandidatuur laten medeondertekenen door de Voorzitter, de Secretaris en de

Penningmeester van zijn club. Bij ontstentenis van de laatste twee personen, moet de kandidatuur worden meeondertekend door twee andere Bestuursleden van de club

 1. houder zijn van een licentie uitgereikt door de Liga waarbij zijn club voor het lopende seizoen is aangesloten.
 2. Belg zijn of minstens twee jaar in België verblijven
 3. minstens 18 jaar oud zijn
 4. zijn burgerlijke en politieke rechten genieten (een getuigschrift van goed zedelijk gedrag van minder dan zes maanden oud kan voor elke kandidaat worden geëist).

 

ARTIKEL 14 – Clubbestuur

Alle leden van de BAFL zijn verplicht om het Secretariaat van de BAFL schriftelijk op de hoogte te brengen van alle veranderingen die aan hun Bestuur werden aangebracht.

 

ARTIKEL 15 – Speciale commissies

De Raad van Bestuur kan commissies oprichten die noodzakelijk zijn om de goede werking van de BAFL te verzekeren. De Raad van Bestuur zal het aantal ervan bepalen en eveneens hun bevoegdheden vastleggen. Elke commissie moet uit minstens drie leden bestaan en kan enkel beslissingen nemen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. De Raad van Bestuur zal de Voorzitters en de leden van de diverse commissies benoemen en ontslaan, met uitzondering van die van de Beroepscommissie.

De beslissingen van de Geschillencommissie en van de Beroepscommissie zullen door de Raad van Bestuur alleen worden geacteerd en vereisen geen goedkeuring van de Raad. De beslissingen van de andere commissies zullen pas geldig zijn nadat ze op de volgende vergadering van de Raad van Bestuur werden geacteerd en goedgekeurd.

De leden van de Raad van Bestuur kunnen van rechtswege aan de zittingen van de commissies deelnemen met een raadgevende stem met uitzondering van de Geschillencommissie en de Beroepscommissie.

De BAFL moet op de hoogte worden gehouden van de werkzaamheden van de Commissies door middel van de verslagen van de vergaderingen, die naar het Secretariaat van de BAFL moeten worden gestuurd.

Met uitzondering van de Geschillencommissie en de Beroepscommissie, kunnen de Voorzitters, de correspondenten en/of de leden van elke Commissie worden opgeroepen voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de Bond indien één of meer punten op de agenda deze Commissies aanbelangen.

 

GESCHILLENCOMMISSIE

 

ARTIKEL 16

In de schoot van de BAFL wordt een Geschillencommissie ingericht. De leden van deze commissie worden benoemd door de Raad van Bestuur. De Geschillencommissie bestaat uit 3 leden, namelijk een lid van de Raad van Bestuur van de BAFL (deze zal de vergaderingen van de Geschillencommissie voorzitten), en 2 leden voorgesteld door de Liga’s (elke Liga 1 lid). Per lid wordt ook minstens één plaatsvervanger aangeduid.

 

ARTIKEL 17

De Geschillencommissie is belast met het oplossen van alle moeilijkheden met betrekking tot de tucht van de spelers, bestuursleden, toeschouwers en clubs op basis van een verslag dat door een binnen de BAFL erkende structuur is opgesteld (bv. wedstrijdcommissaris).

De betrokken spelers, bestuursleden, toeschouwers en clubs zullen worden opgeroepen en kunnen voor deze Commissie verschijnen om bijkomende uitleg te geven of hun verdediging naar voren brengen.

De Commissie zal eveneens alle klachten onderzoeken die in naam van een lid van of een erkende structuur (vb Raad van Bestuur, commissie, …) binnen de BAFL, of een meerdere leden overkoepelend orgaan (vb Liga), werden ingediend.

Zij kan iedereen ondervragen indien zij dit noodzakelijk acht of alle stukken raadplegen die nodig zijn voor het onderzoek en zal de sancties opleggen die door het Interne Reglement van de Bond zijn voorzien.

De beslissingen moeten met meerderheid van stemmen worden genomen. Bij staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter van de Commissie of van zijn plaatsvervanger doorslaggevend.

Ten slotte is de Geschillencommissie bevoegd om in alle gevallen sancties te treffen, zelfs indien deze door de statuten en de reglementen niet zijn voorzien.

Ze mag bij het nemen van haar beslissing rekening houden met bijzondere omstandigheden, verslagen en getuigenissen.

Het secretariaat van de Commissie zal worden verzorgd door het Secretariaat van de BAFL, maar wel zonder stemrecht.

Als één van de leden van de Geschillencommissie rechtstreeks betrokken is bij een door de Geschillencommissie te behandelen zaak, moet hij zich laten vervangen.

De functie van lid van de Geschillencommissie is onverenigbaar met die van lid van de Beroepscommissie.

 

ARTIKEL 18

De Geschillencommissie is bevoegd om de volgende sancties te treffen:

 1. ten opzichte van de leden:

Waarschuwing, blaam, geldboete van één (1) euro tot tien duizend (10.000) euro’s, schorsing voor een door haar bepaalde duur met een maximum van twaalf maanden, het verbod om tegen buitenlandse ploegen te spelen, diskwalificatie voor door de BAFL erkende wedstrijden, uitsluiting op voorwaarde dat dit wordt bekrachtigd door een speciaal bijeengeroepen Algemene Vergadering in de maand volgend op de maand waarin de beslissing werd genomen en die uitspraak doet met een twee derde meerderheid.

 1. ten opzichte van de bestuursleden van de leden:

Waarschuwing, blaam, schorsing voor een door haar bepaalde duur met een maximum van drie jaar, uitsluiting.

De schorsing betreft de functies binnen de BAFL en de vertegenwoordiging van een vereniging bij de BAFL, of enkel een schorsing van de functies binnen de BAFL.

 1. ten opzichte van de spelers:

Waarschuwing, blaam, schorsing voor een door haar bepaalde duur om deel te nemen aan wedstrijden tellend voor Kampioenschap en Bekers, vriendschappelijke, regionale of internationale wedstrijden, of enkel één van die maatregelen, waarbij de duur beperkt is tot maximum drie jaar, uitsluiting.

 

ARTIKEL 19

De Geschillencommissie is tevens bevoegd om de sancties te treffen die in het vorige artikel zijn beschreven wanneer:

 1. een club of een lid ervan de eerbaarheid en het gezag van de BAFL heeft aangetast.
 2. een club of een lid ervan de Statuten en Reglementen van de Bond heeft overtreden, voor zoverre de bepalingen die werden overtreden een nauwkeurige omschrijving bevatten van de sanctie die bij niet naleving zal worden toegepast.

 

ARTIKEL 20 – Kennisgeving van de beslissingen

 1. Het Nationaal Secretariaat kan, in overeenstemming met de voorzitter van de Geschillencommissie (of zijn vervanger) aan de clubs en de spelers een transactie voorstellen.

Deze wordt definitief na 5 kalenderdagen.

Bij weigering zal de commissie samenkomen en heeft elke partij recht op verdediging

 1. Alle sancties worden per e-mail naar de secretaris van de club gestuurd.
 2. Deze kennisgeving dient, op straffe van nietigheid, het volgende bevatten:

– een nauwkeurige uiteenzetting van de ten laste gelegde feiten

– een verwijzing naar het artikel dat aan de Raad van Bestuur de bevoegdheid verleent om sancties te treffen

– een verwijzing naar het artikel dat werd overtreden

– de vermelding van de beslissing

– de vermelding dat tegen deze beslissing beroep kan worden aangetekend voor de Beroepscommissie

binnen de tien (10) werkdagen na versturing van het schrijven.

– de tekst van het Artikel van het Sportreglement waarin de modaliteiten voor de aantekening van beroep nader worden bepaald.

 1. Een kopie van de kennisgeving van de sanctie zal worden verstuurd naar:

– de Secretaris van de Liga, waarbij de club is aangesloten

– de Secretaris van de Scheidsrechterscommissie.

 

ARTIKEL 21

0p straffe van verval moet de Geschillencommissie uitspraak doen binnen de dertig (30) kalenderdagen nadat ze kennis heeft gekregen van de feiten of de klacht. Haar beslissing zal van kracht worden vanaf de elfde (11de ) dag volgend op de versturing van de kennisgeving, op voorwaarde dat er geen beroep werd ingediend. Het beroep is dus opschortend, behalve in geval van een SINE DIE schorsing.

 

ARTIKEL 22

Indien het onmogelijk is om zich aan de bovenvermelde termijnen te houden, door de ingewikkeldheid van het dossier, door een gebrek aan informatie of door het feit dat op documenten uit het buitenland moet worden gewacht, dan kan de Geschillencommissie de onderzoekstermijn van het dossier met dertig (30) bijkomende werkdagen verlengen. Alle betrokken partijen dienen daarvan schriftelijk binnen de dertig dagen op de hoogte te worden gebracht.

 

ARTIKEL 23

Een geschorst lid mag voor de duur van zijn schorsing bij de BAFL geen officiële functie van welke aard dan ook bekleden, behalve indien door de Raad van Bestuur, de Geschillencommissie of de Beroepscommissie is beslist dat zijn sanctie gepaard zal gaan met het vervullen van de rol van scheidsrechter in een aantal wedstrijden, waarvan het precieze aantal aan de betrokkene moet worden meegedeeld, samen met de straf.

Een geschorste speler mag aan geen enkele officiële of vriendschappelijke wedstrijd deelnemen. In geval van overtreding van dit artikel van het reglement kan de Geschillencommissie de volgende uitspraken doen:

 1. de schorsing of de schrapping van het verantwoordelijke bestuurslid
 2. een verzwaring van de opgelegde straf voor de geschorste speler

Indien een voorwaardelijke straf werd uitgesproken, zal de sanctie als onbestaande worden beschouwd. Indien de vereniging of de gestrafte speler gedurende één jaar geen nieuwe sanctie heeft opgelopen.

In het tegenovergestelde geval zal de nieuwe sanctie aan de vorige worden toegevoegd.

 

ARTIKEL 24 – Levenslange uitsluiting of meer dan 2 jaar– Rehabilitatie

De huidige rehabilitatieprocedure is enkel ter informatie opgesteld en betekent in geen geval dat de persoon die tot een levenslange schorsing of een schorsing van meer dan 2 jaar werd veroordeeld het

recht heeft om rehabilitatie te eisen.

Rehabilitatie kan slechts worden overwogen na een effectieve schorsing van minstens twee jaar.

Na deze termijn moet de club van de desbetreffende persoon een schriftelijke aanvraag, ondertekend door de Voorzitter en minstens één ander bestuurslid, bij de Geschillencommissie indienen.

De Commissie zal de ernst van de feiten waarvoor een levenslange schorsing of een schorsing van meer dan 2 jaar werd uitgesproken, onderzoeken en kan de rehabilitatie uitstellen of zelfs weigeren.

 

BEROEPSCOMMISSIE

 

ARTIKEL 25

 

In de schoot van de BAFL is een Beroepscommissie ingericht bestaande uit drie leden en minstens drie plaatsvervangende leden die door de Algemene Vergadering voor een periode van vier jaar worden verkozen.

Op de vergaderingen van de Beroepscommissie moeten de drie zetelende leden ongeacht het feit of ze effectieve leden of plaatsvervangers zijn, de twee Liga’s vertegenwoordigen.

Op elke vergadering van de Beroepscommissie moeten de leden een Voorzitter voor de vergadering kiezen.

Bovendien, voorafgaand aan de start van elk seizoen zullen de effectieve leden iemand uit hun midden aanwijzen om gedurende het volledige seizoen de rol van Permanente Secretaris en Correspondent waar te nemen, die belast is met het ontvangen, opstellen en versturen van de briefwisseling alsook het opmaken van de verslagen van de zittingen. De naam en het adres van die Secretaris dienen onmiddellijk

aan het Secretariaat van de BAFL te worden overgemaakt.

Als één van de leden van de Beroepscommissie rechtstreeks betrokken is bij een zaak in beroep, moet hij zich laten vervangen.

De functie van lid van de Beroepscommissie is onverenigbaar met die van lid van de Geschillencommissie of van de Raad van Bestuur.

 

ARTIKEL 26

De Beroepscommissie behandelt uitsluitend de beslissingen van de Geschillencommissie waartegen door de verenigingen aangetekend beroep wordt aangetekend in verband met tuchtzaken of klachten, met

inbegrip van die welke van de Raad van Bestuur van de BAFL of één van zijn organen uitgaan.

Enkel een lid van de BAFL of één van haar organen kan beroep aantekenen.

Bovendien moet dit beroep verplicht de redenen omvatten alsook de artikelen van de Statuten of het Huishoudelijk Reglement waarop rekwirant zich beroept, evenals alle stukken die deze wenst voor te

leggen aan de Beroepscommissie.

Uiterlijk binnen drie werkdagen na de kennisname van het beroep dient het Secretariaat van de BAFL het volledige dossier met betrekking tot deze zaak naar het Permanente Secretariaat van de Beroeps-commissie te sturen, met andere woorden: het eventuele verslag van de scheidsrechter, de beslissing van de Geschillencommissie en de stukken die deel uitmaken van het indienen van het beroep.

De Beroepscommissie dient uiterlijk binnen de dertig dagen na de ontvangst van het dossier door de Permanente Secretaris van de Commissie bijeen te komen om deze zaak te behandelen.

De Permanente Secretaris van de Beroepscommissie zal de datum, het tijdstip en de plaats bepalen waar de Commissie zitting zal houden. De bijeenroeping wordt verzonden naar de leden van de Beroepscommissie en naar de rekwirant.

De leden van de Raad van Bestuur mogen elke bijeenkomst van de Beroepscommissie bijwonen, maar dienen zich terug te trekken op het ogenblik dat de leden van deze Commissie hun beslissing achter

gesloten deuren zullen nemen.

De Beroepscommissie kan iedereen van wie zij dit nodig acht mondeling of schriftelijk ondervragen, alsook alle extra stukken opvragen en raadplegen die zij nodig acht voor het bestuderen van het dossier.

De Secretaris van de Beroepscommissie zal een samenvatting van het dossier voorstellen. Daarna zal de rekwirant een samenvatting geven van haar grieven, middelen, conclusies en dossiers zoals die bij de aantekening van het beroep werden bijgevoegd. Nadat de Secretaris van de Commissie de sluiting van het debat heeft bevolen, zal de Beroepscommissie achter gesloten deuren verder vergaderen en een met redenen omkleed vonnis vellen.

Het vonnis wordt door de leden van de Beroepscommissie ondertekend en naar het Secretariaat van de BAFL verzonden. Het secretariaat zal ervoor zorgen om de rekwirant binnen acht werkdagen na de beslissing en per aangetekend schrijven in kennis te stellen van de het vonnis. Bovendien moet het Secretariaat van de BAFL een kopie van de beslissing naar de club van het betrokken bestuurslid of de betrokken speler, naar de Secretaris van de Liga waarvan de rekwirant deel uitmaakt en, indien het om een feitelijkheid tijdens de wedstrijd of een tuchtovertreding gaat, ook naar de Scheidsrechterscommissie

sturen.

Als de termijnen niet kunnen worden nageleefd wegens de complexiteit van de zaak, de voorlopige onmogelijkheid om de getuigen te ondervragen, het wachten op bijkomende inlichtingen uit het

buitenland, omstandigheden buiten de goede wil van alle (staking enz.) moet de Secretaris van de Beroepscommissie het Secretariaat van de BAFL onmiddellijk op de hoogte brengen van het feit dat de

termijnen met maximum dertig bijkomende werkdagen kunnen worden verlengd, een feit waarvan echter wel alle betrokken partijen op de hoogte moeten worden gesteld.

 

TECHNISCHE COMMISSIE

 

ARTIKEL 27

De Sporttechnische commissie, die wordt voorgezeten door een lid van de Raad van Bestuur van de BAFL, omvat eveneens de Nationale Technische Directeur aangeduid door de Raad van Bestuur, de nationale manager en de trainers van de diverse nationale ploegen

Deze Commissie is verantwoordelijk voor:

– de organisatie van werkdagen met de hulp van bekwame buitenlandse trainers (stages, trainingssessies enz.).

–  de organisatie van de trainingssessies van de nationale elites.

–  het zoeken van velden voor de stages en de trainingssessies.

 

Deze taken moeten worden uitgevoerd door de administratieve verantwoordelijke die voor elke nationale ploeg zal worden aangeduid.

 

JEUGDCOMMISSIE

 

ARTIKEL 28

 

De Jeugdcommissie bestaat uit minstens 3 leden: een lid van de Raad van Bestuur, die de Jeugdcommissie voorzit, bijgestaan door minstens 1 effectief lid per Liga, door de Liga aangeduid. De leden van de Jeugdcommissie zullen een Secretaris-Correspondent benoemen.

Bovendien kan de Jeugdcommissie ook andere leden aanstellen met het oog op de organisatie van welbepaalde activiteiten.

De Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor:

– de organisatie, geheel of gedeeltelijk, van het Jeugdkampioenschap, volgens de beslissingen van de Raad van Bestuur, in samenspraak met de beheerder van het kampioenschap.

– de oprichting en het goede verloop van de toernooien die per leeftijdscategorie zijn georganiseerd.

 

 

 

MEDISCHE COMMISSIE

 

De Medische Commissie bestaat uit 4 leden: een lid van de Raad van Bestuur is voorzitter van de Commissie en wordt bijgestaan door een effectief lid van de FAFL en een effectief lid van de LFFA (aangewezen binnen hun eigen medische commissies), en een effectief lid van de medische staf van de nationale ploegen. De Medische Commissie staat open voor alle artsen en paramedische beoefenaars, die betrokken  zijn  bij  de  begeleiding  van  de  nationale  ploegen,  en  voor  de  leden  van  de Medische Commissies van de Liga’s.

De BAFL en haar commissies zullen de Medisch Commissie raadplegen voor alle thema’s die betrekking

hebben tot de veiligheid, de gezondheid en de medische preventie.

De Medische Commissie verzekert de begeleiding van de nationale ploegen en de goede samenwerking tussen de Medische commissies van de LFFA en de FAFL.

Ze staat onder de verantwoordelijkheid van een lid van de raad van bestuur.

 

Artikel 29 (Doping)

 

De BAFL respecteert de WADA-code, WADA-lijst van verboden producten en WADA-reglementen, die door de 3 Gemeenschappen, BOIC en IFAF werden ondertekend. De BAFL onderwerpt zich aan de controles en procedures van deze verschillende instanties.

De dopingreglementen van de LFFA en de FAFL maken een integrerend deel uit van dit reglement.

 

SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE

 

Artikel 30

De Scheidsrechterscommissie, voorgezeten door een lid van de Raad van Bestuur, zal regelmatig vergaderingen bijeenroepen waarop het volgende zal worden onderzocht:

– bijzondere gevallen van de spelregels

– vragen van scheidsrechters, bestuursleden, spelers met betrekking tot spelregels.

– alle andere vragen in verband met de nieuwe Amerikaans voetbalregelgeving.

– mogelijkheden om documentatie samen te stellen en te versturen naar de clubs, de bestuursleden, de spelers en de scheidsrechters.

De Scheidsrechterscommissie dient erop toe te zien dat geregeld opleidingen georganiseerd worden.

Ze zal ook een Secretaris-Correspondent aanstellen, die alleen of met ondersteuning van een persoon van zijn keuze, zal overgaan tot de aanduiding en de oproeping van de scheidsrechters zowel voor het Kampioenschap als voor de Beker, en dit voor alle leeftijdscategorieën, op basis van de kalender die ter beschikking wordt gesteld door de Bond.

Zij zal aan de Raad van Bestuur de scheidsrechters en de lijnrechter(s) voorstellen die een voldoende hoog niveau hebben om officiële internationale wedstrijden te leiden. De Scheidsrechterscommissie zal op het einde van het seizoen een rangschikking van de scheidsrechters opstellen en deze overmaken aan het Secretariaat van de BAFL.

Zij zal instaan voor de ontvangst van de buitenlandse scheidsrechters die voor de internationale wedstrijden werden aangeduid.

De Scheidsrechterscommissie is ook verantwoordelijk voor het organiseren van uitwisselingen met buitenlandse scheidsrechters.

Voor deze uitwisselingen zal zij het verblijf van de buitenlandse scheidsrechters in België op zich nemen en aan de Raad van Bestuur de Belgische scheidsrechters voorstellen die in het kader van die uitwisselingen wedstrijden in het buitenland mogen / zullen leiden.

 

DEEL 2 – SPORTIEF GEDEELTE

 

 

Artikel 1 – Spelers/Bestuursleden/ Scheids-rechters

 

Elk bestuurslid moet in het bezit zijn van een geldige, gevalideerde licentie.

 

Elke speler moet in het bezit zijn van een geldige, gevalideerde licentie. Om deel te nemen aan een wedstrijd die door de BAFL erkend wordt als een officiële wedstrijd, zoals een wedstrijd van één van haar Kampioenschappen moet een speler over een geldige, gevalideerde, “competitieve licentie” beschikken.

Om deel te nemen aan clubtrainingen of recreatieve wedstrijden, met inbegrip toernooien die niet als officiële toernooien binnen de BAFL worden erkend, moet de speler in het bezit zijn van een licentie waarmee de speler verzekerd is op het moment van deelname. In deze omstandigheden, naast de competitieve licentie, is dit eveneens het geval met een “recreatieve licentie”.

 

Het bezit van een licentie betekent, zowel voor bestuursleden als voor spelers, een formele verplichting om te voldoen aan alle verplichtingen door de BAFL en de Liga’s opgelegd, zowel naar de letter als naar de geest.

 

Dit houdt in het bijzonder voor de spelers, de verplichting om zich aan de spelregels te houden en voor de bestuursleden dat zij de technische en morele opleiding van elke speler op zich nemen en ervoor zorgen dat geen enkele spelers met een onvoldoende kennis van de spelregels, het veld betreden.

 

De BAFL behoudt zich het recht voor om een club of een ploeg van een club, alsook een bestuurslid of een speler tijdelijk of definitief van (één van) haar officiële competitie(s) uit te sluiten wanneer deze schuldig zou zijn met feiten in strijd met de geest van het Amerikaans voetbal, zoals een ongepast gedrag op of naast het veld, een afbreuk aan het prestige, een aantasting van de eer of aan het gezag van de Bond en het Amerikaans voetbal.

De scheidsrechters worden gelijkgesteld met bestuursleden.

 

Men mag houder zijn van slechts één geldige licentie. De Liga’s die de betreffende spelers verzekeren, moeten voor alle niet als officieel erkende wedstrijden, het tijdstip en de namen van de spelers die er aan deelnemen, doorkrijgen.

 

Artikel 2- Leeftijdscategorieën

 

We onderscheiden volgende leeftijdscategorieën:

– Cadets: een speler is cadets indien hij op 1 januari van het lopende seizoen de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt.

– Juniors: een speler is juniors indien hij op 1 januari van het lopende seizoen de leeftijd van 19 jaar nog niet heeft bereikt.

– senioren: een speler is senior indien hij op 1 januari van het lopende seizoen de leeftijd van 19 jaar heeft bereikt.

– veteranen:                  minimum 35 jaar of ouder.

Een speler van 35 jaar of ouder, die in het bezit is van een door één van beide Liga’s gevalideerde competitieve licentie, mag, behoudens beperkingen in andere reglementen, eveneens deelnemen aan eender welke seniorenwedstrijd.

Het is verboden om met een competitieve licentie, als speler op twee verschillende wedstrijdenbladen te staan binnen een termijn van 48 uur, behalve als de speler meerderjarig is en maar op één wedstrijdblad bij de basisspelers staat vermeld. Het niet naleven van deze regel leidt tot een sportieve sanctie voor beide ploegen bij wie de speler op het wedstrijdblad staat vermeld.

 1. Overklassering

 

Een competitieve jeugdlicentie laat zijn houder toe om aan wedstrijden deel te nemen in de categorie die rechtstreeks boven de op de licentie vermelde categorie aansluit, alleen als hij « tweede jaar » is in zijn leeftijdscategorie.

 

Voor de minderjarigen is de geschreven ouderlijke toestemming nodig, evenals de medische toestemming van een dokter. Die documenten moeten aan de licentie toegevoegd worden. Zij die de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt, mogen, onder dezelfde voorwaarden, aan de seniorenwedstrijden deelnemen.

 

 1. B. Onderklassering

 

Een aanvraag voor onderklassering van een minderjarige kan alleen in uitzonderlijke gevallen ingevoerd  worden  bij  de  referentiearts  van  de  Medische commissie van  de  Liga waar hij/zij bij  is aangesloten en daar moet de volgende procedure gehandhaafd worden:

– een geschreven motivatie voor de aanvraag, getekend door beide ouders;

– een brief, getekend door de clubvoorzitter, die bevestigd dat hij op de hoogte is van de aanvraag voor onderklassering;

– een verklarende brief van de medische aandoening door de behandelende arts/specialist, vergezeld van een medisch getuigschrift dat er geen tegen indicatie is voor het beoefenen van het Amerikaanse voetbal in een lagere categorie, met vermelding van lengte en gewicht van de speler/speelster.

 

Bij ontvangst van alle documenten, zal het dossier aan de Medische commissie worden bezorgd, die haar beslissing aan de Raad van Bestuur van de Bond zal voorleggen, welke de beslissing zal valideren voor het lopende seizoen.

 

Artikel 3 – Transfer

 

 1. Transfer tussen leden van de BAFL

 

Het verlenen van een licentie is een zaak van de Liga’s. De transfer tussen 2 clubs van eenzelfde Liga, gebeurt dus volledig volgens de reglementen van de Liga van de betrokken clubs. De transfer tussen 2 clubs, lid van verschillende Liga’s, dient te voldoen aan de transferreglementen van de BAFL en beide Liga’s.

 

De vrije transferperiode van de BAFL en tussen beide Liga’s loopt van 1juli tot en met 31 augustus. Elk ander transferaanvraag voor een competitieve licentie, buiten deze data, zal door de Raad van Bestuur van de betrokken Liga’s moeten goedgekeurd worden.

 

De Liga die de nieuwe competitieve licentie buiten de vrije transferperiode verleent dient erover de BAFL in te lichten.

 

Een transfer van een lid zonder competitieve licentie, mag behoudens beperkingen van de betrokken. Liga’s, vrij gebeuren.

In geval van betwisting is enkel de Raad van Bestuur van de BAFL bevoegd om een beslissing te nemen. Het is niet toegestaan binnen eenzelfde seizoen aan een competitie in de zelfde divisie deel te nemen met competitieve licenties van verschillende clubs.

 

B: Transfer van een speler van een buitenlandse club naar een lid van de BAFL

 

Deze gebeurt volgens de reglementen van de betrokken Belgische Liga. De speler mag echter niet deelnemen aan eender welke door de BAFL erkende competitie, indien niet aan volgende voorwaarden voldaan is:

– de BAFL wordt hierover ingelicht door de betrokken Liga en heeft een afschrift ontvangen van de clearance van de federatie van herkomst, zoals bepaald door de IFAF,

– de BAFL zal contact opnemen met de buitenlandse federatie en houdt rekening met haar eventuele bezwaren, die ze aan de betrokken Liga overmaakt.

Om aan de finale fases te mogen deelnemen, moet de speler afkomstig van een buitenlandse club, over een competitieve licentie beschikken, afgegeven vóór 31 maart van het lopende jaar.

 

 

 1. Transfer van een speler van lid van de BAFL naar een buitenlandse club.

 

Deze gebeurt volgens de reglementen van de betrokken Belgische Liga. De BAFL dient voor deze transfer haar schriftelijke toestemming te geven, zoals bepaald door de IFAF.

 

ARTIKEL 4 – Nationale Selectie

 

Indien de omkadering van een nationale ploeg een speler wenst uit te nodigen voor een training, een bijeenkomst, een stage, een wedstrijd of eender welke andere activiteit van een nationale ploeg of selectie, dienen volgende regels in acht genomen te worden:

– de omkadering dient zich er van te verzekeren dat de BAFL hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht is, en dit desnoods zelf doen;

– de BAFL dient zich er van te verzekeren dat de club van de betrokken speler hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht is, en dit desnoods zelf doen;

– de club dient zich er van te verzekeren dat de speler zelf schriftelijk op de hoogte gebracht is, en dit desnoods zelf doen.

 

De nationale staff mag een lijst van maximum 70 spelers neerleggen.

 

De nationale omkadering zal de schriftelijke uitnodiging als volgt verzenden:

– voor een wedstrijd, tornooi en/of stage: uiterlijk 14 kalenderdagen voor aanvang wedstrijd, tornooi of stage,

–  voor een training, bijeenkomst, of andere: uiterlijk 7 kalenderdagen voor aanvang van training, bijeenkomst of andere.

 

In uitzonderlijke gevallen (niet inbegrepen de officiële lijsten) kan een nationale omkadering -in samenspraak met coaches, staf en omkadering van clubs-, afwijken van deze regel.

 

Elke speler die op de hiertoe voorziene wijze is uitgenodigd voor een activiteit van een nationale ploeg of selectie, mag deze uitnodiging om persoonlijke redenen afwijzen. Elke speler die deze uitnodiging wenst af te wijzen, dient dit zo snel mogelijk aan het Secretariaat van de BAFL te melden. Voor zover mogelijk zal deze informatie direct door de speler zelf medegedeeld worden, met uitsluiting van enige andere tussenpersoon.

 

De afwijzing dient schriftelijk toe te komen op het secretariaat van de BAFL, en dient ondermeer de reden voor de afwijzing te bevatten. Bij gebrek aan een dergelijke schriftelijke verklaring, wordt de speler verondersteld op de uitnodiging in te gaan.

 

In geval van onaangekondigde afwezigheid en niet-naleving van deze regels, zal de speler die in gebreke is gebleven, worden uitgenodigd voor de Geschillencommissie, en bestraft met een schorsing voor twee officiële wedstrijden van zijn club. Deze sanctie treedt automatisch in werking onmiddellijk na het gebeuren waarop de oproeping betrekking had en is van toepassing op alle officiële nationale en internationale wedstrijden.

 

Artikel 5 – Vraag om uitstel kompetitie wegens selectie in een nationale selectie

 

Een club kan schriftelijk vragen om uitstel van een kompetitie- en/of bekerwedstrijd van één van haar ploegen, voorzien voor dezelfde wedstrijddag als een officiële wedstrijd van een nationale ploeg, indien minstens vier spelers van die ploeg, als speler werden opgeroepen voor de wedstrijd van die nationale ploeg.

 

Dit verzoek tot uitstel moet tot maximum 4 dagen nadat de club op de hoogte werd gebracht en tegelijk minstens 5 dagen voor de voorziene wedstrijddatum gebeuren bij de beheerder(s) van het Kampioenschap BAFL, én het secretariaat van de BAFL die, na geverifieerd te hebben dat voldaan is aan de criteria tot het verkrijgen van uitstel, haar akkoord tot uitstel meedeelt aan beide betrokken clubs. De club die het uitstel aanvraagt moet vóór het verstrijken van de oorspronkelijk voorziene wedstrijddatum schriftelijk minstens 3 alternatieve wedstrijddata voorstellen aan de tegenstrever, en een kopie hiervan naar de beheerder(s) van het Kampioenschap BAFL en het secretariaat van de BAFL sturen.

 

Binnen de 3 dagen na ontvangst van het verzoek tot uitstel van de wedstrijd moet de tegenstrever een schriftelijk antwoord geven op de voorgestelde alternatieve data, met kopie naar de beheerder(s) van het Kampioenschap BAFL en het Secretariaat van de BAFL.

 

Indien er binnen de acht dagen na ontvangst van het verzoek tot uitstel geen akkoord is bereikt over de alternatieve  datum,  zal/zullen  de  beheerder(s)  van  het  Kampioenschap  BAFL onherroepelijk een beslissing nemen over de alternatieve datum waarop de wedstrijd zal worden gespeeld.

Deze beslissing is bindend voor beide clubs.

 

Artikel 6 – Wedstrijdreglement

Voor alle wedstrijden die door de BAFL erkend worden als officiële wedstrijden, zijn uitsluitend de Algemene Reglementen van de BAFL (in eerste instantie) en de voetbalregels die door de BAFL zijn aanvaard (in tweede instantie), van toepassing. Deze voetbalregels zijn de NCAA en IFAF reglementen.

De scheidsrechterscommissie kan beslissen van deze voetbalregels af te wijken, en doet het nodige om de toegepaste reglementen kenbaar te maken aan de bij de Liga’s aangesloten clubs.

 

Artikel 7 – Verantwoordelijkheid

In alle bijgebouwen van het stadion waar een wedstrijd plaatsvindt, op en buiten het veld, zijn de Voorzitters van de clubs, of in hun afwezigheid hun vertegenwoordigers, verantwoordelijk voor het goede gedrag van hun spelers en dat van hun begeleiders.

 

Artikel 8 – Plaats en tijdstip wedstrijden

Elk jaar, in de loop van de maand Augustus, stelt de kalendercommissie van de BAFL de wedstrijdkalender op voor het volgende seizoen. Deze kalender bevat de speeldagen en –uren voorzien voor de normale wedstrijden, evenals een als redelijk beschouwd aantal reservedagen.

De ploegen waarop deze wedstrijd- en reservedagen betrekking hebben, dienen deze vrij te houden als potentiële speeldagen.

Deze dagen kunnen niet dienen om officiële wedstrijden te vervroegen of om vriendschappelijke wedstrijden vast te leggen.

In  uitzonderlijke  gevallen,  zoals  uitzonderlijke  weers-omstandigheden, kan het zijn dat het aantal voorziene reservedagen niet voldoet, zodat het nodig is van deze kalender af te wijken. Deze beslissing berust enkel bij de kalendercommissie.

Hoe dan ook moet elke verandering van wedstrijddag minstens twee weken op voorhand gemeld worden door de beheerder(s) van het Kampioenschap van de BAFL, die er voor zorgt/zorgen dat deze beslissing meegedeeld wordt aan de betrokken clubs, alsook aan de scheidsrechterscommissie.

Clubs kunnen verzoeken om van de kalender af te wijken. Zij moeten in dit geval proberen een datum te verplaatsen vóór de eerste voorziene datum, doch niet op één van de reservedagen.

De clubs moeten hiertoe eerst onderling eens worden over een alternatieve wedstrijddatum, die vervolgens ten minsten twee weken op voorhand door beide clubs meegedeeld wordt aan de beheerder(s) van het Kampioenschap van de BAFL.

Als de alternatieve datum goedgekeurd is maar de wedstrijd toch echter niet kan plaatsvinden, wordt deze automatisch terug verschoven naar de oorspronkelijk hiervoor voorziene datum of indien niet mogelijk naar een latere datum opgelegd en verplicht door de beheerder(s) van het Kampioenschap.

Het verzoek om een wedstrijd naar een latere datum te verschuiven wordt niet toegestaan in geen enkele leeftijdscategorie.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken door een beslissing van de Raad van Bestuur.

– Onbeschikbaarheid  van  het  veld  is  niet  per  definitie  een  voldoende  reden  om  uitstel  te  kunnen bekomen, tenzij de dag van de wedstrijd het terrein om veiligheidsredenen ter plaatse onbespeelbaar verklaard wordt door de voor die wedstrijd voorziene scheidsrechter, of tenzij de door de scheidsrechterscommissie aangeduide districtsverantwoordelijke het terrein om veiligheidsredenen onbespeelbaar verklaart.

– Onmogelijkheid om zich te verplaatsen is per definitie niet voldoende om uitstel te kunnen verkrijgen.

De beheerder(s) van het Kampioenschap kan de locatie van een wedstrijd zelfs nog tot 48 uren vóór de aanvang van de wedstrijd wijzigen, indien hij/zij van mening is/zijn dat de goede orde van de wedstrijd deze verandering vereist.

Indien er onvoldoende tijd is, kan/kunnen de beheerder(s) van het Kampioenschap ook de wedstrijd uitstellen tot een latere datum, om een ander veld te kunnen aanduiden.

Elke ploeg die weigert om op het veld te spelen dat door de BAFL werd aangeduid, zal een sportief forfait worden verklaard met vermindering van punten in het klassement.

 

Artikel 9 – Onkosten scheidsrechter

In geval van een officieel door de BAFL erkende wedstrijd, niet op neutraal terrein, zijn de kosten voor de aangeduide scheidsrechters voor de thuisclub.

Een scheidsrechter en assistent-scheidsrechter dienen zich steeds te voorzien van een officieel onkosten document van de BAFL.

In geval van een officieel door de BAFL erkende wedstrijd, op neutraal terrein, zijn alle kosten voor de aangeduide scheidsrechters voor de BAFL.

 

Artikel 10 – Scheidsrechters

De scheidsrechters zijn de spelleiders.

Ze zijn als enige bevoegd om de weerslag van een vergissing of een fout in te schatten en de beslissingen te nemen die zich opdringen.

Zowel spelers als bestuursleden moeten zich volledig schikken naar de beslissingen van de scheidsrechter, en moeten deze steeds (zowel op als buiten het veld) met respect behandelen.

Om door de scheidsrechterscommissie als officiële scheidsrechter van de BAFL te kunnen worden erkend, zal een scheidsrechter positief gevolg moeten gegeven aan minimaal 2 convocaties per seizoen voor officiële wedstrijden, erkend door de BAFL. Indien hij/zij niet aan dit aantal voldoet, wordt hij niet opgenomen in de quota voor zijn club.

 

Artikel 11 – Aanduiding scheidsrechter

De Scheidsrechterscommissie duidt de scheidsrechters aan voor alle door de BAFL erkende nationale wedstrijden, evenals voor alle andere wedstrijden waar een scheidsrechter uit België gevraagd wordt.

Ze stelt aan de Raad van Bestuur de scheidsrechters voor, die zijn aangeduid voor de wedstrijden tegen buitenlandse clubs en voor de internationale wedstrijden.

 

Indien de aangeduide scheidsrechter(s) op 60 minuten voor de aanvang van de wedstrijd afwezig is/zijn, dienen volgende stappen te worden ondernomen door de thuis spelende club:

– contact nemen met de aangeduide scheidsrechter(s),

– contact nemen met de scheidsrechterscommissie voor alternatief voorstel,

– kijken of er ter plaatse officiële scheidsrechters aanwezig zijn,

– in geval van ex-aequo, proberen de “white cap” of de managers onderling overeen te komen welk van de gelijk gekwalificeerde scheidsrechters de wedstrijd mag leiden. Als het onmogelijk blijkt om een overeenstemming te bereiken, wordt de scheidsrechters-commissie gecontacteerd en stelt deze de scheidsrechter aan.

– indien slechts één scheidsrechter bij de wedstrijd aanwezig is, moet de vervanging aan hem worden toevertrouwd.

Enkel een blessure is een geldige reden om de wedstrijd niet te leiden.

Weigering levert een boete op voor de club waarbij de scheidsrechter is aangesloten.

– indien geen enkele scheidsrechter aanwezig is en geen alternatieve scheidsrechter, aangeduid door de scheidsrechterscommissie, beschikbaar is binnen een periode van 60 minuten na het normale kick- off tijdstip, zal de wedstrijd worden beschouwd als niet gespeeld.

Er zal door de beheerder(s) van het Kampioenschap een verplicht alternatief worden opgegeven.

Elke ploeg die weigert te spelen op de alternatieve datum, zal de wedstrijd verliezen met een sportief forfait.

Niet aangekondigde afwezigheid van een club-team scheidsrechter zal voor zijn club een boete met zich meebrengen.

 

Artikel 12 – Aantal scheidsrechters per club

Elke club zal elk jaar, bij zijn inschrijving een minimum van vier club-team scheidstrechters. (2de en 3de divisies: 3) Aan elke club die deze quota niet naleeft, zal per ontbrekende wedstrijd een boete worden opgelegd. Nieuwe leden van de BAFL zijn gedurende 1 jaar van deze verplichting vrijgesteld.

Indien, bij diens afwezigheid, een club-team scheidsrechter zich niet minstens 48 uur voor de aftrap heeft afgemeld bij de Secretaris van de Scheidsrechterscommissie, zal een boete worden opgelegd aan de club waarbij de scheidsrechter is aangesloten.

 

Artikel 13 -Wedstrijdcommissarissen

De BAFL kan zich laten vertegenwoordigen door wedstrijdcommissarissen, die speciale opdrachten kunnen krijgen.

De rol van de wedstrijdcommissaris zal zijn:

– om de naleving van de voorwaarden van het Elite division reglement te controleren.

– om zich voor te stellen aan beide ploegen om zijn aanwezigheid te legitimeren.

– om het wedstrijdblad na te zien en de licenties te controleren met de 2 ploegverantwoordelijken.

– om de aanwezigheid van een dokter, hulpverleners, ambulance, enz. vast te stellen.

– om de staat van het veld, de kleedkamers van de spelers en scheidsrechters te beoordelen.

– om het bestaan van de afbakening van de neutrale zone te controleren.

– om het bestaan en de markering van de oppervlaktes bestemd voor de technische omkadering (technische zone) te controleren.

– om, na de wedstrijd, samen met de scheidsrechter de uitslag, de uitgesloten spelers te controleren.

 

De aanduiding van de wedstrijden voor de wedstrijdcommissarissen gebeurt door hun secretaris en zal worden opgevolgd door de beheerder van het kampioenschap

 

Artikel 14 –  Overmacht bij wedstrijd

Wanneer een officiële wedstrijd wegens overmacht wordt afgebroken, dient deze opnieuw te worden gespeeld op de plaats, de datum en het uur die door de beheerder(s) van het Kampioenschap van de BAFL wordt vastgelegd.

Deze tweede wedstrijd moet de reglementaire speelduur hebben.

Alleen de scheidsrechter heeft de bevoegdheid om de wedstrijd die hij leidt te stoppen. Hij zal deze beslissing nemen als hij geen enkele alternatief ziet om de wedstrijd voort te spelen.

Wanneer een officiële wedstrijd wordt uitgesteld of herspeeld moet worden, zullen alleen de speelgerechtigde en gekwalificeerde spelers aan deze wedstrijd deelnemen.

De spelers moeten over een geldige licentie beschikken op de dag van de uitgestelde wedstrijd.

 

Artikel 15 – Internationale wedstrijden tussen clubs

Een vereniging die bij de BAFL is aangesloten mag geen afspraak maken om een wedstrijd te spelen tegen een buitenlandse ploeg zonder daarvoor vooraf de toestemming te hebben gevraagd aan de BAFL.

Deze datum tot afspraak mag de normale sportieve kalender niet in het gedrang brengen.

Deze toestemming zal niet worden toegestaan indien ze niet minstens vijftien dagen vóór de vastgestelde datum voor de wedstrijd werd aangevraagd (behalve in uitzonderlijke gevallen).

Ook voor wedstrijden die door de clubs worden georganiseerd en waarvoor uitgenodigde Belgische of buitenlandse (nationale of internationale) spelers zijn geselecteerd, is de toestemming van de BAFL vereist.

In geen geval mogen aan die wedstrijden spelers deelnemen die geschorst zijn of niet bij een erkende club aangesloten zijn.

De naam van de spelers, noch die van de scheidsrechters mag zonder toestemming van de BAFL op de affiches worden vermeld.

Behoudens bijzondere toestemming is het een vereniging die bij de BAFL is aangesloten verboden om tegen een niet bij de Bond aangesloten vereniging te spelen.

Voor vriendschappelijke wedstrijden zijn alleen de clubs bevoegd om de kwesties met betrekking tot de reiskosten te regelen.

Echter bij geschillen zal alleen de BAFL zal contact mogen nemen met de buitenlandse Federaties.

 

Artikel 16 – Klachten aangaande wedstrijden

Elke vereniging kan bij de Geschillencommissie een klacht indienen tegen eender welke inbreuk tegen de statuten of reglementen aangaande wedstrijden en die door haar werd vastgesteld.

De klacht dient door middel van een aangetekende brief aan het Secretariaat van de BAFL te worden verstuurd binnen de 72 uren nadat de te onderzoeken inbreuk zou zijn gepleegd of 48 uren na ontvangst van de documenten gevraagd aan de BAFL om één vordering te kunnen instellen.

Elke klacht dient ondertekend te zijn door drie bestuursleden van de club of de organisatie die de klacht indient.

Als de BAFL op eigen initiatief een misleidende praktijk kan bewijzen, zelfs in afwezigheid van een klacht, kan ze dit schriftelijk aan de Geschillencommissie overdragen.

Elke klacht betreffende de materiële organisatie van een wedstrijd moet vóór het begin van de wedstrijd vermeldt worden op het wedstrijdblad.

De “White Cap” zal er voor zorgen dat elke klacht op het wedstrijdblad gekend is door beide betrokken partijen, vooraleer de wedstrijd begint.

De “White Cap” zal klachten, vermeld op het wedstrijdblad vóór de aanvang van de wedstrijd, mede ondertekenen.

Elke klacht betreffende incidenten die zich tijdens een wedstrijd

eventueel hebben voorgedaan, moet binnen de 72 uren na de betreffende wedstrijd op het secretariaat van de BAFL toegekomen zijn.

Om ontvankelijk te zijn, moet elke klacht die door een commissie behandeld moet worden, binnen de 72 uren na indiening ervan gevolgd worden door een storting van €150 op de rekening van de BAFL.

 

Artikel 17 – Tuchtstraffen tegenover clubs

Als een spel is gestopt wegens gebrek aan discipline of incidenten tijdens de wedstrijd, dient de “White Cap” in zijn verslag aan te geven wie de verantwoordelijkheid voor de incident draagt.

Indien deze verantwoordelijkheid eenzijdig is, zal de verantwoordelijke ploeg de wedstrijd verliezen met forfaitcijfers. Indien beide ploegen verantwoordelijk zijn, zullen beide teams de wedstrijd verliezen met forfaitcijfers.

Wanneer de “White Cap” of een wedstrijdcommissaris in zijn verslag of op het wedstrijdblad heeft vermeld dat het publiek of de bestuursleden van de lokale club de rechtstreekse oorzaak zijn geweest van ernstige incidenten, zal het veld automatisch worden geschorst als speelveld voor de eerstvolgende thuiswedstrijd van die club in diezelfde competitie.

De eerstvolgende thuiswedstrijd zal dan op een neutraal veld worden gespeeld. Dit veld zal door de BAFL in de mate van het mogelijke zodanig worden gekozen dat de tegenstrever geen langere verplaatsing dient te maken dan ze had moeten doen als er niet was veranderd.

Bij herhaling binnen hetzelfde seizoen zal het veld altijd automatisch voor het hele seizoen worden geschorst.

 

Artikel 18 –Tuchtstraffen tegenover spelers

Elke uitsluiting, buiten speelomstandigheden, gegeven door een scheidsrechter, leidt tot voorkomen voor de Geschillencommissie.

Indien geval van uitstel van de officiële wedstrijden in de sanctieperiode, zal de schorsing van kracht blijven voor deze uitgestelde wedstrijden.

De aanduiding van deze officiële wedstrijden zal op naam gebeuren en aan de betrokkenen worden meegedeeld. De sanctie omvat het totaal aan wedstrijden binnen het weekend van de schorsing.

 

Artikel 19

Voor  poging  tot  aanranding  en  aanranding  op  een  scheidsrechter of een afgevaardigde: levenslange schorsing en mededeling van de beslissing aan de IFAF.

 

Artikel 20 – Ploeg die het veld verlaat

Indien een ploeg om welke reden dan ook vóór het einde van de wedstrijd het veld vrijwillig verlaat, zal deze club een boete dienen te betalen aan de BAFL.

Deze som zal moeten worden gestort aan de Penningmeester van de BAFL binnen de 8 dagen na de betekening van de sanctie.

Van deze som zal de Bond de helft doorstorten aan de benadeelde club.

Bovendien zal de club die het veld heeft verlaten de wedstrijd met een forfaitscore verliezen, en elk recht tot het indienen van eender welke klacht verliezen, ongeacht het feit of die vóór of na de wedstrijd werd ingediend.

De leider(s) zal (zullen) voor de Geschillencommissie moeten verschijnen.

 

Artikel 21 – Wedstrijden schorsing

Tenzij de Geschillencommissie anders beslist, is de uitgesproken schorsing enkel van toepassing op officiële wedstrijden. Als het over een levenslange schorsing gaat, zal dit door het secretariaat van de BAFL worden meegedeeld aan de IFAF.

 

Artikel 22 – De niet-naleving van schorsing

Indien kan aangetoond worden dat een geschorste speler zijn sanctie niet heeft opgevolgd, moet dit nieuwe feit voorgelegd worden aan de Geschillencommissie, die de straf kan verzwaren.

De ploeg waarbij de geschorste speler heeft meegespeeld, verliest de wedstrijd met forfaitcijfers en de club zal een boete krijgen.

 

Artikel 23- Beroep tegen uitgesproken straffen

De procedure omvat 4 duidelijk van elkaar onderscheiden fasen.

1ste fase: de Geschillencommissie.

2de fase: de Beroepscommissie, die beslist over de aantekening van beroep.

3de fase: de Raad van Bestuur, die beslist over cassatie zonder zich uit te spreken over de gegrondheid van de zaak.

4de fase: een Evocatiecommissie, die door de Beroepscommissie en de Geschillencommissie gezamenlijk en paritair is samengesteld, en die in laatste instantie uitspraak doet.

 

Artikel 24 – Beroepscommissie

Wanneer de behandeling van een klacht op een geldige manier aanhankelijk werd gemaakt, kan de Beroepscommissie:

– de opgelegde sancties annuleren

– de opgelegde sancties wijzigen, door deze hetzij te verlichten, hetzij te verzwaren.

Zij zal de eiser en de verweerder van haar beslissing op de hoogte te stellen door middel van een gewone brief.

 

Artikel 25 – Beroepscommissie – Aanvaardigheid

Een beroep kan door de eisende partij aan de Beroepscommissie worden ingesteld tegen een beslissing door de Geschillencommissie uitgesproken. Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet dit beroep aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

– het beroep moet per aangetekend schrijven worden verstuurd naar het Secretariaat van de BAFL binnen de 10 werkdagen na het versturen van de aangetekende brief of de per gewone post verstuurde brief met vermelding van de federale sanctie.

– het beroep moet vergezeld gaan met de storting van een borgsom van €150 euro op de rekening van de  BAFL.  Een  fotokopie  van  het  betalingsbewijs moet  bij  de  aantekening  van  het  beroep  zijn gevoegd.

– het beroep betreffende de beslissing tegen een vereniging, een bestuurslid of een speler moet verplicht gebeuren door een club en ondertekend zijn door een bestuurslid.

– de indiening van een beroepsprocedure schorst de schorsing opgelegd door de Geschillencommissie niet op in geval van agressie tegenover een scheidsrechter, in geval van letsel aan een speler of in geval van een schorsing SINE DIE (onmiddellijke schorsing).

 

Artikel 26 – Procedure voor de betaling van boetes en schulden aan de BAFL

De BAFL zal op regelmatige tijdstippen een overzicht van de boetes en schulden van clubs tegenover de Bond naar haar leden sturen.

 

Boetes:

In geval van niet-betaling binnen de 30 kalenderdagen na de datum van verzending, zal één herinnering worden verstuurd.

Bij het versturen van de 1ste herinnering zal reeds €50 administratie-kosten worden aangerekend.

Bij niet-betaling binnen 7 kalenderdagen na de 2de herinnering zal de club een aanmaning krijgen verstuurd onder de vorm van een aangetekend schrijven, dit op kosten van de club.

Bij niet-betaling van deze laatste na 7 kalenderdagen zal de hoogste gekwalificeerde ploeg van de club een vermindering van een winst krijgen in het klassement.

 

Schulden:

In geval van niet-betaling van de openstaande schulden vóór de eerste officiële speeldag van het lopend seizoen zal elke wedstrijd die de betreffende club van dat seizoen speelt met een forfaitscore worden verloren, totdat de schuldaanzuivering, behalve indien de Raad van Bestuur een gespreide betaling heeft aanvaard.

 

 

PARTIE 1: PARTIE ADMINISTRATIVE

 

ARTICLE 1 – Règlement d’ordre intérieur: généralités

Le Règlement d’ordre intérieur complète les Statuts et forme un tout avec ceux-ci. Le Règlement d’ordre intérieur ne peut en aucun cas déroger au contenu des Statuts.

 

ARTICLE 2 – Le Président

Le Président est le premier représentant de la BAFL.

 

ARTICLE 3 – Le Secrétariat

Le Secrétariat assure l’expédition des affaires courantes, rédige les procès-verbaux et veille à l’application des décisions prises par les Assemblées Générales, le Conseil d’Administration, la Commission d’Appel et la Commission des Litiges, ainsi qu’à l’exécution et l’application des règles et sanctions administratives. Le secrétariat veille également au respect des obligations légales concernant le dépôt des documents mentionnés dans la législation relative aux asbl.

 

ARTICLE 4 – Le Trésorier

Le Trésorier est responsable de la tenue des comptes de la Fédération. Son rapport à l’Assemblée Générale sera accompagné du bilan et du compte de résultats de l’année écoulée, ainsi que d’un projet de budget pour l’année en cours. Ces deux documents doivent être envoyés aux clubs au plus tard au moment de l’envoi de la convocation à l’Assemblée Générale.

Il fournira aussi une explication sur la tenue du budget de l’année en cours.

Le Trésorier soumet, au plus tard quinze jours avant l’Assemblée Générale, les comptes de l’année écoulée aux commissaires ou réviseurs désignés lors de la dernière Assemblée Générale.

 

ARTICLE 5 – Assemblée Générale

Le Président de la BAFL ou, à défaut, son remplaçant préside l’Assemblée Générale et conduit les débats. Il assure la police de l’Assemblée. Il s’assure que l’on ne s’écarte pas de l’ordre du jour au cours de l’Assemblée Générale, si ce n’est selon les conditions décrites dans les Statuts.

Le Président détient tous les pouvoirs généralement accordés à la personne chargée de présider les assemblées délibérantes. Il peut lever ou suspendre la séance. Toute décision prise après cette levée ou suspension est nulle.

 

ARTICLE 6

Sous réserve des points à l’ordre du jour imposés par les Statuts, les points suivants seront repris à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire:

 

– la lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale

– la vérification des pouvoirs des personnes présentes ou représentées

– aperçu des changements au niveau des membres et des membres nouvellement affiliés, dans les cas mentionnés dans les Statuts, ainsi que le vote relatif à l’affiliation des nouveaux membres

– le rapport du Conseil d’Administration

– le rapport du Trésorier

– l’approbation du budget et des comptes et la quittance aux commissaires ou réviseurs aux comptes

– l’élection des commissaires ou réviseurs aux comptes

– l’élection ou la réélection des membres de la Commission d’Appel

– l’élection des trois groupes d’administrateurs, comme indiqué dans les statuts

– divers points qui sont parvenus au secrétariat de la BAFL avant l’envoi des convocations et qui peuvent dès lors être repris à l’ordre du jour dans la convocation adressée aux membres.

 

ARTICLE 7

Les membres peuvent, comme indiqué dans les Statuts, décider de convoquer une Assemblée Générale supplémentaire. Dans les dix jours de la réception de la demande de convocation de cette Assemblée Générale Extraordinaire, le Secrétariat de la BAFL convoquera un Conseil d’Administration qui fixera les modalités de la tenue de cette Assemblée et en définira l’ordre du jour.

Les convocations seront envoyées aux membres dans les dix jours de la tenue du Conseil d’Administration et devront obligatoirement respecter les délais et modalités prévus pour une Assemblée Générale Ordinaire en mentionnant le nom du demandeur ainsi que le motif de sa demande visant à la tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

 

ARTICLE 8

Lors de chaque Assemblée Générale, un contrôle sera effectué afin d’établir quels membres sont représentés.

Deux représentants au maximum seront admis par membre.

Un club qui est membre peut se faire représenter par son Président, son Secrétaire ou son Trésorier tels qu’ils ont été communiqués à la BAFL, ou par n’importe quel membre du club en possession d’une procuration signée par l’une des trois personnes précitées. Pour être admis à l’Assemblée Générale en tant que membre ou représentant d’un membre, il faut jouir de ses droits civils et politiques et être détenteur d’une licence valide délivrée par la Ligue dont dépend le membre en question.

 

ARTICLE 9 – Modification des Statuts et points divers.

Pour obtenir une modification des Statuts existants, il convient de procéder comme suit :

La demande visant à inscrire les propositions de modification à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, accompagnée de la proposition de modification elle-même, doit être adressée par écrit au Secrétariat de la BAFL avant l’envoi des convocations pour l’Assemblée Générale. De même, les points divers que l’on souhaite voir figurer à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale doivent parvenir par écrit au secrétariat de la BAFL avant que les convocations pour cette Assemblée soient envoyées aux membres.

Cette demande (modification des statuts ou inscription d’un point à l’ordre du jour) doit être introduite au nom d’un membre ou d’une structure reconnue (p.ex. Conseil d’Administration, commission, …) au sein de la BAFL, ou encore d’un organe regroupant une série de membres (p.ex. Ligue), et doit être signée par 3 dirigeants de chaque organisation proposant les modifications en question.

Lors de l’Assemblée Générale, les intervenants seront au minimum les personnes suivantes: les promoteurs d’une proposition de modification des Statuts, ou l’intervenant ayant proposé un “point divers” à l’ordre du jour.

 

Pour être adopté, le projet de modification doit obtenir au moins les 2/3 des voix des clubs présents, pour autant que les 2/3 des clubs soient représentés à ladite assemblée.

Cependant, au cas où une nouvelle Assemblée Générale devrait être convoquée par suite d’un quorum non atteint, cette Assemblée pourra adopter tout projet aux deux tiers des clubs présents, quel que soit le nombre de ces derniers.

Sauf avis contraire à la majorité simple de l’Assemblée, les projets adoptés entreront en application le lendemain de la date d’approbation.

 

ARTICLE 10 – Procès-verbaux

Une copie du procès-verbal sera envoyée aux clubs endéans les trente jours de l’Assemblée Générale.

Si, dans les quinze jours suivant cet envoi, aucune observation n’est adressée par courrier ordinaire au Secrétariat de la BAFL, le cachet de la poste faisant foi, le procès-verbal sera approuvé d’office.

 

ARTICLE 11 – Candidatures

Les fonctions vacantes à la Commission d’Appel doivent être mentionnées dans la convocation à l’Assemblée Générale.

Les candidatures aux postes d’Administrateurs des différents groupes et aux postes déclarés vacants à la Commission d’Appel de la Fédération devront être introduites quinze jours avant la date de l’Assemblée Générale auprès du Secrétariat de la BAFL, le cachet de la poste faisant foi.

La liste des candidats sera envoyée par le Secrétariat de la BAFL à tous les clubs au moins 10 jours avant l’Assemblée Générale.

 

ARTICLE 12 – Votes

Tout vote pour l’élection de candidats est secret et doit donc se faire par écrit.

Au premier tour, sera élu le candidat qui aura obtenu le plus de voix, pour autant qu’il obtienne plus de cinquante pour cent des voix des clubs valablement représentés. Une abstention sera considérée comme un vote valable. Si personne n’obtient cette majorité au premier tour, il sera procédé à un second tour de scrutin au terme duquel le candidat ayant obtenu le plus de voix sera élu.

S’il n’y a qu’un seul candidat, la condition pour être élu est d’obtenir plus de votes positifs que négatifs.

Toute remarque, rature, dessin, etc. sur le bulletin de vote annulera ce dernier.

 

ARTICLE 13 – Conditions pour l’exercice du mandat de membre du Conseil d’Administration ou de la Commission d’Appel

Pour être élu, tout candidat à l’un de ces mandats doit :

 1. être membre d’un club ayant voix délibérative aux Assemblées Générales
 2. faire acte de candidature par écrit, dans les normes et délais prescrits, auprès du Secrétariat de la BAFL
 3. faire contresigner cet acte de candidature par le Président, le Secrétaire et le Trésorier de son club. A défaut des deux derniers, la candidature devra être contresignée par deux autres membres du Comité du club
 4. être détenteur d’une licence délivrée par la Ligue dont dépend son club pour la saison en cours
 5. être belge ou avoir résidé au moins deux ans en Belgique
 6. être âgé de 18 ans au minimum
 7. jouir de ses droits civils et politiques (un certificat de bonne vie et mœurs datant de moins de six mois peut être exigé pour tout candidat)

 

ARTICLE 14 – Comité de club

Tout membre de la BAFL est tenu de signaler par écrit au Secrétariat de la BAFL toute modification intervenue au niveau de son Comité.

 

ARTICLE 15 – Commissions spéciales

Des commissions nécessaires au bon fonctionnement de la BAFL peuvent être créées par le Conseil d’Administration. Celui-ci en fixe le nombre et en détermine les attributions. Une commission se compose au minimum de trois membres et ne peut prendre de décision qu’à la majorité simple des voix des membres présents. Le Conseil d’Administration nomme et révoque, sauf en ce qui concerne la Commission d’Appel, les Présidents et les membres des diverses commissions.

Les décisions de la Commission des Litiges et de la Commission d’Appel ne requièrent pas l’approbation du Conseil d’Administration; celui-ci se contente d’en prendre acte. Les décisions des autres commissions ne

prennent effet qu’après avoir été actées et approuvées lors de la réunion suivante du Conseil d’Administration. Les membres du Conseil d’Administration peuvent assister de plein droit, avec voix délibérative, aux séances des commissions à l’exception de la Commission des Litiges et de la Commission d’Appel.

La BAFL doit être tenue au courant des travaux des Commissions par l’entremise des procès-verbaux des réunions qui doivent être envoyés au Secrétariat de la BAFL.

À l’exception de la Commission des Litiges et de la Commission d’Appel, les Présidents, Correspondants et/ou membres de chaque Commission pourront être convoqués aux réunions du Conseil d’Administration de

la Fédération dans le cas où un ou plusieurs points à l’ordre du jour concerneraient ces Commissions.

 

 

COMMISSION DES LITIGES

 

ARTICLE 16

Il est institué au sein de la BAFL une Commission des Litiges. Les membres de cette commission sont nommés par le Conseil d’Administration. La Commission des Litiges se compose de trois membres, à savoir un membre du Conseil d’Administration de la BAFL (lequel présidera les réunions de la Commission des Litiges) et deux membres proposés par les Ligues (un pour chaque Ligue). Pour chaque membre, il est également désigné au moins un suppléant.

 

ARTICLE 17

La Commission des Litiges est chargée de trancher toute question relative à la discipline des joueurs, dirigeants, spectateurs ou clubs, sur base d’un rapport rédigé par une structure reconnue au sein de la BAFL

(par exemple le commissaire des matchs).

Les joueurs, dirigeants, spectateurs et clubs concernés seront convoqués et pourront comparaître devant la Commission pour s’y expliquer ou présenter leurs moyens de défense.

La Commission examinera également toute plainte déposée au sein de la BAFL – ou d’un organe regroupant une série de membres (p.ex. Ligue) – au nom d’un membre ou d’une structure reconnue (p.ex. Conseil d’Administration, commission, …).

Elle peut interroger toute personne qu’elle juge utile d’interroger ou consulter toute pièce nécessaire à l’étude du dossier et appliquera les sanctions prévues par le Règlement Intérieur de la Fédération.

Les décisions doivent être prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, c’est la voix du Président de la Commission ou de son suppléant qui sera prépondérante.

Enfin, la Commission des Litiges est habilitée à prendre des sanctions dans tous les cas, même ceux non prévus par les statuts et règlements.

Elle pourra tenir compte, dans sa décision, de circonstances particulières, rapports et témoignages.

Le secrétariat de la Commission sera assuré par le Secrétariat de la BAFL, mais sans droit de vote.

Si l’un des membres de la Commission des Litiges est directement concerné par un cas que la Commission des Litiges est appelée à traiter, il doit se faire remplacer.

La fonction de membre de la Commission des Litiges est incompatible avec celle de membre de la Commission d’Appel.

ARTICLE 18

La Commission des Litiges est habilitée à prendre les sanctions suivantes:

 1. vis-à-vis des membres:

L’avertissement, le blâme, l’amende financière de un (1) euro  à dix mille (10.000) euros, la suspension pour une durée qu’elle détermine avec un maximum de douze mois, l’interdiction de rencontrer des équipes étrangères, la disqualification pour les compétitions reconnues par la BAFL, l’exclusion à la condition qu’elle soit ratifiée par une Assemblée Générale convoquée spécialement à cet effet dans le mois qui suit la décision et qui statuera à la majorité des deux tiers.

 1. vis-à-vis des dirigeants des membres:

L’avertissement, le blâme, la suspension pour une durée qu’elle détermine avec un maximum de trois ans, l’exclusion.

La suspension concerne les fonctions au sein de la BAFL et la représentation d’une association auprès de la BAFL, ou uniquement une suspension des fonctions au sein de la BAFL.

 1. vis-à-vis des joueurs:

L’avertissement, le blâme, la suspension pour une durée qu’elle détermine de toute participation à des matches de Championnat, de Coupe, amicaux, régionaux ou internationaux ou l’une de ces mesures

seulement, la durée maximum étant limitée à trois ans, l’exclusion.

 

 

ARTICLE 19

La Commission des Litiges est également habilitée à prendre les sanctions décrites à l’article précédent lorsque :

 1. un club ou l’un de ses membres a porté atteinte à l’honorabilité et à l’autorité de la BAFL.
 2. un club ou l’un de ses membres a enfreint les Statuts et Règlements de la Fédération, pour autant que les dispositions enfreintes comportent une indication précise de la sanction qui sera appliquée en cas de non-respect.

 

ARTICLE 20 – Notification des décisions

1° Le secrétariat national, en accord avec le Président de la Commission (ou son suppléant) pourra proposer aux clubs et joueurs une transaction.

Celle-ci deviendra définitive dans les 5 jours calendrier.

En cas de refus, la commission se réunira et chaque partie aura droit à une défense.

2° Toute sanction sera communiquée au secrétaire du club par courrier électronique.

3° Cette notification comportera, sous peine de nullité :

– l’énonciation précise des faits reprochés

– la référence à l’article qui autorise le Conseil d’Administration à prendre cette sanction

– la référence à l’article qui a été enfreint

– la mention de la décision

– la mention selon laquelle il peut être fait appel de cette décision devant la Commission d’Appel dans les dix (10) jours ouvrables suivant l’envoi de la lettre

– le texte de l’article du Règlement Sportif précisant les modalités d’introduction d’une demande d’appel.

4° Une copie de la notification de la sanction sera adressée :

– au Secrétaire de la Ligue dont dépend le club

– au Secrétaire de la Commission des Arbitres.

 

ARTICLE 21

Sous peine de forclusion, la Commission des Litiges statuera au plus tard dans les trente (30) jours calendrier après avoir pris connaissance des faits ou de la plainte. Sa décision deviendra effective à partir du onzième (11ème) jour qui suit l’envoi de la notification, à condition qu’aucun appel n’ait été interjeté. L’appel est donc suspensif, sauf en cas de suspension SINE DIE.

 

ARTICLE 22

Au cas où les délais précités ne pourraient être tenus en raison de la complexité du dossier, du manque d’informations ou du fait que des documents sont attendus de l’étranger, la Commission des Litiges pourra prolonger le délai d’examen du dossier de trente (30) jours ouvrables supplémentaires. Toutes les parties concernées devront en être avisées par écrit dans les trente jours.

 

ARTICLE 23

Un membre suspendu ne peut, pendant la durée de sa suspension, remplir à la BAFL une fonction officielle de quelque nature que ce soit, sauf dans le cas précis où le Conseil d’Administration, la Commission des Litiges ou la Commission d’Appel aurait décidé que sa sanction s’accompagnerait d’un certain nombre de matches à arbitrer, dont le nombre devra être précisé à l’intéressé, en même temps que la sanction.

Un joueur suspendu ne peut participer à aucune rencontre, qu’elle soit officielle ou amicale. En cas d’infraction à cet article du règlement, la Commission des Litiges pourra prononcer :

 1. la suspension ou la radiation du dirigeant responsable
 2. une aggravation de la sanction infligée au joueur suspendu. Si une sanction est assortie d’un sursis, la sanction sera considérée comme non avenue si l’association ou le joueur pénalisé n’encourt aucune nouvelle sanction pendant un an.

Dans le cas contraire, la nouvelle sanction s’ajoutera à la précédente.

 

ARTICLE 24 – Exclusion à vie ou supérieure à 2 ans – réhabilitation

La présente procédure de réhabilitation n’est établie qu’à titre indicatif et ne signifie en aucun cas que la personne ayant subi une exclusion à vie ou d’une durée supérieure à 2 ans est en droit d’exiger la réhabilitation.

La réhabilitation ne peut être envisagée qu’après une exclusion effective de deux ans minimum.

Passé ce délai, il appartient au club de la personne concernée d’introduire une demande écrite, adressée à la Commission des Litiges et signée par le Président et au moins un autre dirigeant du club.

La Commission examinera la gravité des faits qui ont justifié l’exclusion à vie ou supérieure à 2 ans et pourra retarder, voire refuser la réhabilitation.

 

COMMISSION D’APPEL

 

ARTICLE 25

 

Il est institué au sein de la BAFL une Commission d’Appel composée de trois membres et au moins trois suppléants, nommés pour une période de quatre ans par l’Assemblée Générale.

Lors des réunions de la Commission d’Appel, les trois membres siégeant, qu’ils soient effectifs ou suppléants, doivent représenter les deux Ligues.

Lors de chaque réunion de la Commission d’Appel, les membres se choisissent un Président de séance.

De plus, avant le début de chaque saison, les membres effectifs désigneront l’un d’entre eux pour assurer, durant toute la saison, le rôle de Secrétaire Permanent et Correspondant chargé de recevoir, de rédiger et d’expédier la correspondance ainsi que d’établir les procès-verbaux de séance. Le nom et l’adresse de ce Secrétaire devront être immédiatement transmis au Secrétariat de la BAFL.

Si l’un des membres de la Commission d’Appel est directement concerné par le cas d’appel, il doit se faire remplacer.

La fonction de membre de la Commission d’Appel est incompatible avec celle de membre de la Commission des Litiges et du Conseil d’Administration.

 

ARTICLE 26

La Commission d’Appel statue exclusivement sur les décisions de la Commission des Litiges contre lesquelles les associations ont interjeté appel concernant des questions disciplinaires ou des plaintes, y compris celles émanant du Conseil d’Administration de la BAFL ou de l’un de ses organes.

Seul un membre de la BAFL ou l’un de ses organes peut interjeter appel.

En outre, cet appel devra obligatoirement comprendre les motivations ainsi que les articles du Règlement d’ordre intérieur sur lesquels la partie appelante se base, ainsi que toutes les pièces que celle-ci souhaite soumettre à la Commission d’Appel.

Au plus tard trois jours ouvrables après avoir pris connaissance de l’appel, le Secrétariat de la BAFL enverra au Secrétariat Permanent de la Commission d’Appel tout le dossier relatif à cette affaire, à savoir : le rapport éventuel de l’arbitre, la décision de la Commission des Litiges et les pièces qui font partie de l’interjection d’appel.

La Commission d’Appel se réunira au plus tard dans les trente jours suivant la réception du dossier par le Secrétaire Permanent de la Commission afin de statuer sur l’affaire.

Le Secrétaire Permanent de la Commission d’Appel déterminera la date, l’heure et le lieu où la Commission tiendra ses audiences. La convocation sera envoyée aux membres de la Commission d’Appel et à la partie appelante.

Les membres du Conseil d’Administration peuvent assister à toute réunion de la Commission d’Appel, mais doivent se retirer dès le moment où les membres de cette Commission prennent leur décision à huis clos.

La Commission d’Appel peut interroger oralement ou par écrit toute personne qu’elle juge utile d’interroger et peut demander et consulter toute pièce supplémentaire qu’elle juge nécessaire à l’étude du dossier.

Un résumé du dossier sera présenté par le Secrétaire de la Commission d’Appel. Ensuite, la partie appelante résumera ses griefs, moyens, conclusions et dossiers qu’elle aura eu soin de joindre lors de l’introduction de son appel. Après que le Secrétaire de la Commission ait ordonné la clôture des débats, celle-ci se réunira à huis clos et rendra une sentence motivée.

La sentence sera signée par les membres de la Commission d’Appel et adressée au Secrétariat de la BAFL qui se chargera de la notifier par lettre recommandée à la partie appelante, dans les huit jours ouvrables de la décision. Le Secrétariat de la BAFL devra en outre envoyer copie de la décision au club du dirigeant ou joueur concerné, au Secrétaire de la Ligue dont dépend la partie appelante, ainsi qu’à la Commission des

Arbitres s’il s’agit d’un fait de jeu ou de discipline.

Au cas où les délais ne pourraient être respectés en raison de la complexité du dossier, de l’impossibilité provisoire d’interroger les témoins, du fait que des renseignements complémentaires sont attendus de l’étranger, de circonstances indépendantes de la bonne volonté de tous (grève, etc… ), le Secrétaire de la Commission d’Appel devra informer immédiatement le Secrétariat de la BAFL que les délais pourront être prolongés d’un maximum de trente jours ouvrables supplémentaires, en prévenant toutefois les parties concernées.

 

 

 

 

COMMISSION TECHNIQUE

 

ARTICLE 27

La Commission Technique, présidée par un membre du Conseil d’administration de la BAFL comprendra également le Directeur Technique National désigné par le Conseil d’Administration, le manager national, et les entraîneurs des différentes équipes nationales.

Elle est chargée :

– de  l’organisation   de  journées   de  travail   avec  l’aide  d’entraîneurs   étrangers  compétents   (stages, entraînements, etc…)

– de l’organisation des entraînements des élites nationales

– de la recherche de terrains pour les stages et entraînements

Ces tâches doivent être exécutées par le responsable administratif qui sera désigné pour chaque équipe nationale.

 

COMMISSION DES JEUNES

 

Article 28

 

La Commission des Jeunes comprend au moins trois membres: un membre du Conseil d’Administration qui préside la Commission des Jeunes, assisté d’au moins un membre effectif par Ligue, désigné par la Ligue.

Les membres de la Commission des Jeunes désignent un Secrétaire correspondant.

De plus, la Commission des Jeunes peut s’adjoindre d’autres membres en vue de l’organisation d’activités bien spécifiques.

Elle est chargée :

De l’organisation, en tout ou en partie, des Championnats des jeunes suivant les décisions du Conseil d’administration en concertation avec le Manager du Championnat.

de la mise sur pied et de la bonne marche des tournois organisés par catégorie d’âge.

 

COMMISSION MEDICALE

 

La Commission Médicale comprend  quatre membres, un membre du Conseil d’Administration qui préside et assisté d’un membre effectif du FAFL et d’un membre effectif de la LFFA   (désignés au sein des leurs Commissions médicales) et un membre effectif des staffs médicaux des équipes nationales. La Commission Médicale est ouverte à tous les médecins et praticiens paramédicaux impliqués dans l’accompagnement des équipes nationales et aux membres des Commissions médicales des ligues.

Elle sera consultée par la BAFL et par ses commissions sur tous les sujets qui concernent la sécurité, la santé et la prévention médicale.

La Commission Médicale assure l’accompagnement des équipes nationales et la bonne collaboration entre les

Commissions médicales de la LFFA e de la FAFL.

Elle est placée sous la responsabilité d’un membre du Conseil d’Administration.

 

Article 29 (Dopage)

 

La BAFL respecte le code WADA, la liste WADA de produits interdits et les règlements WADA, lesquels ont été signés par les trois Communautés, le COIB et l’IFAF. La BAFL se soumet aux contrôles et procédures de ces différentes instances.

Les règlements anti-dopage de la LFFA et de la FAFL font partie intégrante de ce règlement.

 

COMMISSION DES ARBITRES

 

ARTICLE 30

La   Commission   des   Arbitres,   présidée   par   un   membre   du   Conseil   d’Administration,   convoquera régulièrement des réunions au cours desquelles seront examinés

– les cas particuliers dans les règles de jeu

– les questions posées par les arbitres, dirigeants, joueurs concernant les règles de jeu

– toutes les autres questions relatives aux nouveaux règlements du Football américain.

– les possibilités de constituer une documentation et de l’envoyer aux clubs, dirigeants, joueurs et arbitres.

La Commission des Arbitres doit également veiller à ce que des formations soient organisées régulièrement.

Elle désignera un Secrétaire Correspondant qui procédera seul, ou avec l’aide d’une personne de son choix, à la désignation et à la convocation des arbitres devant officier en Championnat et en Coupe, pour toutes les catégories d’âge, sur base du calendrier fourni par la Fédération.

Elle proposera au Conseil d’Administration les arbitres et juges de touche ayant un niveau suffisant pour les matches officiels internationaux. La Commission des Arbitres établira en fin de saison un classement des arbitres et le transmettra au Secrétariat de la BAFL.

Elle se chargera de l’accueil des arbitres étrangers désignés pour les matches internationaux.

La Commission des Arbitres est également chargée d’organiser des échanges d’arbitres avec l’étranger.

Elle se chargera du séjour des arbitres étrangers en Belgique et proposera au Conseil d’Administration les arbitres belges qui officieront ou peuvent officier à l’étranger dans le cadre de ces échanges.

 

PARTIE 2 – PARTIE SPORTIVE

 

Article 1 – Joueurs / Dirigeants / Arbitres

 

Tout dirigeant doit être en possession d’une licence en règle et validée.

 

Tout joueur doit être en possession d’une licence en règle et validée. Pour pouvoir participer à un match reconnu par la BAFL comme match officiel, par exemple dans le cadre de l’un des Championnats, un joueur doit être en possession d’une “licence compétitive” en règle et validée.

Pour pouvoir participer aux entraînements de club ou à des matches récréatifs, parmi lesquels les tournois qui ne sont pas reconnus comme tournois officiels au sein de la BAFL, un joueur doit être en possession d’une licence grâce à laquelle le joueur est assuré au moment de la participation. Pour ces circonstances, outre la licence compétitive, une “licence récréative” convient également.

 

La licence signifie, pour le dirigeant et pour le joueur, l’engagement formel de se soumettre à toutes les obligations imposées par la BAFL et les Ligues, à la lettre et dans leur esprit.

 

Ceci implique notamment, pour le joueur, l’obligation de s’en tenir aux règles du jeu, et pour le dirigeant, d’assurer l’éducation technique et morale de chaque joueur et de veiller à ce qu’aucun joueur n’entre sur le terrain s’il n’a pas une connaissance suffisante des règles du jeu.

 

La BAFL dispose du droit d’exclure temporairement ou définitivement d’une ou plusieurs de ses compétitions officielles tout club ou toute équipe de club ainsi que tout dirigeant ou joueur qui se serait rendu coupable de faits contraires à l’esprit du football américain tels que, par exemple, une mauvaise tenue sur ou en dehors du terrain ou une atteinte au prestige, à l’honneur ou à l’autorité de la Fédération et du football américain. Les arbitres sont assimilés à des dirigeants.

 

On ne peut être détenteur que d’une seule licence en règle. Les Ligues qui assurent les joueurs en question doivent obtenir, pour tout match non reconnu comme un match officiel, les dates et les noms des joueurs qui y participent.

 

Article 2 – Catégories d’âge

 

On distingue les catégories d’âges suivantes:

– Cadets : un joueur fait partie des cadets si, au 1er janvier de la saison en cours, il n’a pas atteint l’âge de 16 ans.

– Juniors : un joueur fait partie des juniors si, au 1er janvier la saison en cours, il n’a pas atteint l’âge de 19 ans.

– seniors: un joueur fait partie des seniors si, au 1er janvier de la saison en cours, il est âgé de 19 ans ou plus.

– vétérans: 35 ans ou plus.

Un joueur de 35 ans ou plus ayant une licence compétitive de vétéran validée par l’une des deux Ligues peut, sauf restrictions contenues dans d’autres règlements, participer à toute rencontre de seniors avec n’importe quel club inscrit à la BAFL.

Il est interdit d’être repris avec une licence comme joueur sur deux feuilles de match différentes endéans une période de 48 heures, excepté si le joueur est majeur et s’il n’est repris que sur une feuille de match parmi les joueurs de base. Le non-respect de cette règle entraine une sanction sportive pour les deux équipes chez qui le joueur se trouvait sur la feuille de match.

 1. Surclassement

 

Une licence autorise exceptionnellement son détenteur à disputer des rencontres dans la catégorie située directement au-dessus de celle mentionnée sur la licence uniquement s’il est « deuxième année » dans sa catégorie d’âge.

 

Pour les mineur(e)s d’âge, l’accord écrit des parents est requis, ainsi qu’une autorisation médicale.

Ces documents doivent alors être joints à la licence. Ceux qui ont atteint l’âge de 17 ans peuvent, sous les mêmes conditions, participer aux rencontres seniors.

 

 1. B. Sousclassement

 

Une demande de sousclassement à titre exceptionnel pour mineur(e) d’âge pourra être introduite à l’intention  du médecin référent de la Commission Médicale de la Ligue dont il/elle dépend, en suivant la procédure :

–  lettre signée des deux parents motivant la demande ;

–  lettre signée du président du club confirmant sa connaissance de la demande de sous-classement ;

– un courrier médical explicatif de la pathologie par le médecin traitant / spécialiste plus un certificat médical de non contre-indication à la pratique du football américain en compétition inférieure avec taille et poids du joueur/joueuse.

 

A la réception de l’ensemble des documents, le dossier sera instruit par la Commission Médicale de la Ligue qui présentera sa décision au Conseil d’Administration de la Fédération pour validation de celle-ci pour la durée de la saison en cours.

 

Article 3 – Transfert

 

 1. Transfert entre membres de la BAFL

 

L’octroi d’une licence est du ressort des Ligues. Le transfert entre deux clubs d’une même Ligue est donc soumis entièrement aux règlements de la Ligue dont relèvent les clubs en question. Le transfert entre deux clubs membres de Ligues différentes doit satisfaire aux règles de transfert de la BAFL et des Ligues.

 

La Période de transfert libre de la BAFL et entre les Ligues est fixée du 1 juillet jusqu’au 31 août (inclus). Toute autre demande de transfert de licence compétitive en dehors de ces dates devra être validée par le Conseil d’Administration des Ligues concernées.

 

La Ligue qui octroie une nouvelle licence compétitive hors période de transfert libre doit en informer la BAFL.

 

Le transfert d’un membre sans licence compétitive peut, sous réserve des restrictions imposées par les Ligues concernées, s’effectuer librement. En cas de contestation, seul le Conseil d’Administration de la BAFL est habilité à trancher. Il n’est pas permis, au cours d’une même saison, de participer avec des licences compétitives de clubs différents à une compétition dans la même division.

 

B: Transfert d’un joueur d’un club étranger vers un club membre de la BAFL

 

Un tel transfert est soumis aux règlements de la Ligue belge concernée.  Le joueur ne peut  cependant participer à une quelconque compétition reconnue par la BAFL que si les conditions suivantes sont remplies:

– la BAFL a été informée par la Ligue concernée et a reçu copie de l’autorisation de sortie de la fédération d’origine tel que défini par l’IFAF ;

– la BAFL prendra contact avec la fédération étrangère concernée et tient compte de ses objections éventuelles, qu’elle transmet à la Ligue en question.

Pour pouvoir participer aux phases finales, le joueur transféré d’un club étranger doit être détenteur d’une licence compétitive délivrée avant le 31 mars de l’année en cours.

 

 1. Transfert d’un joueur d’un club membre de la BAFL vers un club étranger

 

Un tel transfert est soumis aux règlements de la Ligue belge concernée. Pour un tel transfert, la BAFL doit donner son accord écrit tel que défini par l’IFAF.

 

ARTICLE 4 – Sélection Nationale

 

Si l’encadrement d’une équipe nationale souhaite inviter un joueur pour un entraînement, une entrevue, un stage, un match ou toute autre activité de l’équipe ou de la sélection nationale, il convient de tenir compte des règles suivantes:

– l’encadrement doit s’assurer que la BAFL en a été informée par écrit, et au besoin s’en charger lui- même;

– la BAFL doit s’assurer que le club du joueur en question en a été informé par écrit, et au besoin s’en charger elle-même;

– le club doit s’assurer que le joueur en a été informé par écrit, et au besoin s’en charger lui-même.

 

Le staff national d’une équipe peut présenter une liste de maximum 70 joueurs.

 

Un encadrement national a le temps d’envoyer les invitations écrites de la manière suivante :

– pour une compétition, un tournoi ou un stage au plus tard 15 jours calendrier avant le commencement de la compétition, du tournoi ou du stage,

– pour un entrainement, une réunion ou autre au plus tard 7 jours calendrier avant le commencement de l’entrainement ou de la réunion.

 

Dans  des  circonstances  exceptionnelles   (exceptés  les  listes  officielles), l’encadrement national peut déroger à cette règle en accord avec les coaches, le staff et l’encadrement des clubs.

 

Tout joueur qui, selon les modalités prévues, est convoqué à une activité d’une équipe ou sélection nationale, peut, pour des motifs qui lui sont personnels, refuser cette convocation. Tout joueur qui décide de refuser une telle convocation doit en informer le plus rapidement possible le Secrétariat de la BAFL. Cette information sera,  dans  la  mesure  du  possible,  communiquée  en  direct  par  le  joueur  à  l’exclusion  de  tout  autre intermédiaire.

 

La notification du refus doit parvenir au Secrétariat de la BAFL et doit contenir, entre autres, le motif du refus. En l’absence d’une telle déclaration écrite, le joueur convoqué est censé honorer sa convocation.

 

En cas d’absence non annoncée et de non-respect de ces règles, le joueur fautif sera invité par la Commission des Litiges et sanctionné d’une suspension de deux rencontres officielles jouées par son club. La sanction est automatique, prend effet immédiatement après l’événement sous-jacent à la convocation et s’applique à toutes les rencontres officielles nationales et internationales.

 

Article 5 – Demande de remise d’un match de championnat pour cause de sélection en équipe nationale

 

Un club peut demander par écrit le report d’un match de championnat ou de Coupe d’une de ses équipes, prévu pour le même jour de compétition qu’un match officiel d’une équipe nationale, pour autant que quatre joueurs au moins de cette équipe aient été convoqués en tant que joueur pour le match de cette équipe nationale.

 

Cette demande de remise doit parvenir au Secrétariat de la BAFL et au Gestionnaire de Championnat BAFL au plus tard 4 jours ouvrables après que le club ait été informé et au moins 5 jours ouvrables avant la date prévue  du  match.  Après  s’être  assuré  que  les  critères  pour  l’obtention  du  report  ont  été  satisfaits,  le Secrétariat de la BAFL communique alors aux deux clubs concernés son accord pour le report. Le club demandeur doit, avant la date prévue initialement pour le match, proposer au moins 3 dates de remplacement au club adverse et en fournir une copie au Secrétariat de la BAFL et au Gestionnaire de Championnat BAFL.

 

Dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande de remise de match, le club adverse doit répondre par écrit à la proposition de dates de remplacement, avec copie au Secrétariat de la BAFL et au Gestionnaire de Championnat BAFL.

 

Si aucun accord sur la date de remplacement n’est intervenu dans les huit jours suivant la réception de la demande de remise, le Gestionnaire de Championnat BAFL statuera sans appel sur le choix de la date de remplacement.

Cette décision sera contraignante pour les deux clubs.

 

Article 6 – Règlement des matches

Pour tous les matches reconnus comme matches officiels par la BAFL, les Règlements Généraux de la BAFL (en première instance) et les règles de football adoptées par la BAFL (en seconde instance) sont seuls applicables. Ces règles de football sont les règlements NCAA et IFAF.

La Commission des Arbitres peut décider de déroger à ces règles de football, auquel cas elle veille à communiquer les règlements modifiés aux clubs affiliés aux Ligues.

 

Article 7 – Responsabilité

Dans tous les bâtiments du stade où le match se déroule sur et hors du terrain, les présidents de club, ou en leur absence, leurs représentants, sont responsables de la bonne conduite de leurs joueurs et de leurs entraineurs.

 

ARTICLE  8 – Lieu, date et heure des rencontres

Chaque année, au cours du mois d’août, la Commission du Calendrier de la BAFL établit le calendrier des rencontres pour la saison à venir. Ce calendrier contient les jours et heures prévus pour les rencontres normales, ainsi qu’un nombre jugé raisonnable de jours de réserve. Les équipes concernées par ces jours de rencontres et de réserve doivent libérer ces dates en tant que jours de match potentiels.

Ces jours ne peuvent pas être utilisés pour avancer les rencontres, ni organiser des rencontres amicales.

Dans des cas exceptionnels, par exemple des conditions atmosphériques exceptionnelles, il se peut que le nombre de jours de réserve prévus ne suffise pas, de sorte qu’il faille déroger à ce calendrier. Seule la Commission du Calendrier est habilitée à prendre cette décision.  Dans tous les cas, le déplacement d’un jour de rencontre doit être communiqué au moins deux semaines à l’avance au Gestionnaire du Championnat de la BAFL, lequel fait en sorte que cette décision soit transmise à tous les clubs concernés ainsi qu’à la Commission des Arbitres.

Des clubs peuvent demander que l’on déroge au calendrier. Ils doivent, dans ce cas, essayer de déplacer la date de la rencontre à une date antérieure à la date prévue qui ne coïncide pas avec un jour de réserve, sauf accord préalable de la Commission du Calendrier. À cet effet, les clubs doivent avant tout se concerter pour convenir d’une date alternative, laquelle doit ensuite être communiquée au moins deux semaines à l’avance au Gestionnaire du Championnat de la BAFL par les deux clubs en question.

Si la date alternative est approuvée mais que la rencontre, malgré tout, ne peut avoir lieu ce jour-là, on en revient automatiquement à la date prévue initialement ou si ce n’est pas possible, à une date imposée par le Gestionnaire du Championnat et obligatoire.

Une demande visant à déplacer une rencontre à une date ultérieure n’est acceptée dans aucune catégorie d’âge.

Dans   certains   cas   exceptionnels,   certaines   exceptions   pourront   être   accordées   par   le   Conseil d’Administration.

– L’indisponibilité du terrain ne constitue pas, par définition, une raison suffisante pour obtenir la remise, sauf si, le jour de la rencontre, le terrain est déclaré impraticable pour raisons de sécurité par l’arbitre désigné pour cette rencontre, ou si le responsable de district désigné par la Commission des Arbitres déclare le terrain impraticable pour raisons de sécurité.

– L’impossibilité de se déplacer ne constitue pas, par définition, une raison suffisante pour obtenir la remise.

Le Gestionnaire du Championnat peut changer le lieu d’une rencontre même 48 heures avant le match s’il estime que le bon ordre de la rencontre exige ce changement.

Au cas où le temps lui ferait défaut, il lui sera également possible de reporter le match à une date ultérieure afin de pouvoir désigner un autre terrain.

Toute équipe refusant de jouer sur le terrain qui lui a été désigné par la BAFL sera déclarée forfait sportif avec une réduction de points dans le classement.

 

Article 9 –  Frais d’arbitrage

Dans le cas d’une rencontre officielle reconnue par la BAFL qui ne se déroule pas sur terrain neutre, les frais liés aux arbitres désignés incombent au club visité.

Un arbitre et son assistant doivent toujours prévoir un document de remboursement officiel de la BAFL.

Dans le cas d’une rencontre officielle reconnue par la BAFL qui se déroule sur terrain neutre, les frais liés aux arbitres désignés incombent à la BAFL.

 

Article 10 – Arbitres

Les arbitres sont les  directeurs de jeu.

Ils sont seuls qualifiés pour apprécier les répercussions d’une erreur ou d’une faute et prendre les décisions en conséquence.

Joueurs et dirigeants doivent s’en remettre entièrement aux décisions de l’arbitre et traiter celui-ci avec respect (à la fois sur et en dehors du terrain).

Afin de pouvoir être reconnu arbitre officiel de la BAFL par la Commission des Arbitres, un arbitre devra avoir répondu positivement à un minimum de 2 convocations par saison pour des rencontres officielles reconnues par la BAFL. Si cet arbitre n’atteint pas ce nombre, il ne sera pas compté dans le quota pour son club.

 

Article 11 – Désignation des Arbitres

La Commission des Arbitres désigne les arbitres pour toutes les rencontres nationales reconnues par la BAFL, ainsi que pour toutes les autres rencontres pour lesquelles il est fait appel à un arbitre belge.

Elle propose au Conseil d’Administration les arbitres désignés pour les matches contre les clubs étrangers et les matches internationaux.

 

Si l’un des arbitres désignés est absent 60 minutes avant le commencement du match, les démarches suivantes doivent être prises par le club visité :

–  prendre contact avec le(s) arbitre(s) désigné(s) pour le match,

–  prendre contact avec la Commission des Arbitres pour une solution alternative,

–  vérifier s’il y a des arbitres officiels présents sur place,

– S’il y a plusieurs arbitres présentant les mêmes qualifications, le  “white cap” ou les managers tenteront de désigner de commun  accord celui  qui  dirigera la partie.  S’il  s’avère impossible de parvenir  à un  accord,  la Commission d’Arbitrage sera contactée et proposera un arbitre.

– S’il n’y a qu’un seul arbitre sur le terrain, le remplacement doit lui être confié.

Seule une blessure est une raison valable pour ne pas arbitrer une rencontre. Refuser entraine une amende au Club auquel il est affilié.

– Au cas où aucun arbitre n’est présent et qu’aucune alternative d’arbitre n’a été proposée par la Commission des Arbitres, endéans une période de 60 minutes après le commencement du match, la rencontre sera considérée comme non jouée.

Une alternative obligatoire sera transmise par le Gestionnaire du Championnat.

Toute équipe qui refuse de jouer à une date alternative perdra la rencontre avec un score de forfait.

Une absence injustifiée d’un arbitre club entrainera une amende pour son Club.

 

 

 

 

Article 12 – Nombre d’Arbitres par Club

Chaque club proposera lors de son inscription au championnat chaque année un minimum de quatre arbitres club. (2e et 3e divisions : 3)

Tout club ne respectant pas ce quota se verra infliger une amende par match manquant. Les nouveaux clubs sont dispensés  par  la BAFL de cette obligation durant 1 an.

Si, en cas d’absence, un arbitre club dûment désigné ne se déconvoque pas au moins 48 heures avant l’heure du coup d’envoi auprès du Secrétaire de la Commission des Arbitres, le club où l’arbitre est affilié peut se voir frapper d’une amende.

 

Article 13 – Commissaires aux matches

La Fédération peut se faire représenter par des commissaires aux matches qui peuvent recevoir des missions spéciales.

Le rôle du commissaire au match sera :

– de contrôler le respect des conditions du règlement Elite division.

– de se présenter aux responsables des 2 équipes pour légitimer sa présence.

– de vérifier la feuille de match et de contrôler les licences avec les responsables des 2 équipes.

– de constater s’il y a un médecin, personnel de secours, ambulance, etc.

– de constater l’état du terrain, des vestiaires des joueurs et arbitres.

– de contrôler l’existence de délimitations de la zone neutre.

– de contrôler l’existence et le marquage des aires réservées aux encadrements techniques (zones techniques).

– de vérifier avec les arbitres, après le match, le score, les exclus, etc.

 

La désignation des rencontres pour les Commissaires de rencontre s’effectue par le Secrétaire et est suivi par le gestionnaire du championnat.

 

Article 14 – Force majeure en match

Si un match officiel est interrompu pour cas de force majeure, il doit être rejoué à l’endroit, à la date et à l’heure qui seront fixés par le Gestionnaire du Championnat de la BAFL. Ce deuxième match devra avoir la durée réglementaire.

Seul l’arbitre est habilité à interrompre le match qu’il dirige. Il ne prendra cette décision que s’il ne voit plus aucune autre possibilité de poursuivre la rencontre.

Lorsqu’un match officiel doit être reporté ou rejoué, seuls les joueurs titulaires et qualifiés peuvent participer à ce match.

Les joueurs doivent être en possession d’une licence valable au jour du match reporté.

 

Article 15 – Matchs internationaux entre Clubs

Une association qui est liée avec la BAFL ne peut pas donner son accord pour jouer un match contre une équipe étrangère sans avoir demandé la permission à la BAFL.

Cette date de match  ne peut pas compromettre le calendrier sportif normal.

Cette autorisation ne sera pas accordée si la demande n’a pas été faite au moins quinze jours avant la date fixée pour le match (sauf dans des cas exceptionnels).

De même pour les compétitions organisées par les clubs qui invite des joueurs belges ou étrangers (nationaux ou internationaux), le consentement de la BAFL est nécessaire.

En aucun cas, des joueurs qui ont été suspendus ou qui ne sont pas membres d’un club reconnu ne peuvent participer à ces matchs.

Ni le nom des joueurs, ni celui des arbitres ne peuvent apparaitre sur les affiches sans le consentement de la BAFL.

Sauf autorisation spéciale, une association qui est affiliée à la BAFL  ne peut en aucun cas jouer contre une association qui n’est pas affiliée à la Fédération.

Pour les matchs amicaux, seuls les clubs sont autorisés à régler les questions relatives aux frais de voyage.

Cependant, en cas de litige, seule la BAFL peut prendre contact avec les Fédérations étrangères

 

Article 16 – Plaintes concernant les matchs

Chaque association peut introduire auprès de la Commission des Litiges une réclamation contre toute infraction aux Statuts ou Règlements concernant les matchs.

La réclamation sera envoyée par voie de lettre recommandée au Secrétariat de la BAFL dans les 72 heures après que le club en question ait pris connaissance du fait dont la réclamation est l’objet ou 48 heures après la réception des documents demandés à la BAFL afin d’intenter une action.

Toute réclamation doit être signée par 3 dirigeants du club ou de l’organisation qui introduit la réclamation.

Si la BAFL peut, de sa propre initiative, établir l’existence d’une pratique frauduleuse, même en l’absence de toute réclamation, elle peut en faire part par écrit à la Commission des Litiges.

Toute réclamation concernant l’organisation matérielle d’un match doit être mentionnée sur la feuille de match avant le début de la rencontre. Le “White Cap” fera en sorte que toute réclamation figurant sur la feuille de match  soit  portée  à  la  connaissance  des  deux  parties  avant  que  la  rencontre  commence.  Le “White Cap” contresignera les réclamations mentionnées sur la feuille de match avant le coup d’envoi.

Toute réclamation concernant des incidents qui ont pu se produire au cours d’un match doit être déposée dans les 72 heures qui suivent ce match au Secrétariat de la BAFL.

Pour être recevable, toute réclamation devant être traitée par une commission doit, dans les 72 heures qui suivent son dépôt, être suivie d’un versement de €150 sur le compte de la BAFL.

 

Article 17 – Sanctions disciplinaires contre les Clubs

Si une partie est arrêtée pour cause d’indiscipline ou d’incidents de jeu, le “White Cap” devra indiquer dans son rapport à qui incombe la responsabilité des incidents.

Si cette responsabilité est unilatérale, l’équipe responsable perdra la partie sur un score de forfait. Si les deux équipes sont responsables, les deux perdront la partie sur un score de forfait.

Si le “White Cap” ou un Commissaire de match signale dans son rapport ou sur la feuille de match que le public ou les dirigeants du club local ont été la cause directe d’incidents graves, le terrain sera automatiquement suspendu comme terrain de jeu pour la prochaine rencontre à domicile de ce club dans cette même compétition.

Dans ce cas, la prochaine rencontre à domicile sera jouée sur un terrain neutre. Ce terrain sera, autant que possible, choisi par la BAFL de telle façon que l’équipe adverse n’ait pas à faire un déplacement plus long que celui qu’elle aurait eu à effectuer si rien n’avait été changé.

En cas de récidive au cours de la même saison, le terrain sera toujours de manière automatique suspendu pour toute la saison.

 

Article 18 – Peines disciplinaires prévues envers les joueurs

Toute exclusion, hors faits de jeu, prononcée par un arbitre entraîne la comparution devant la Commission des Litiges.

En cas de report de matches officiels repris dans la période de sanction, la suspension restera en vigueur pour ces matches remis.

La  désignation  de  ces  matches  officiels  sera  notée  nominativement,  numérotée  et  communiquée  aux personnes concernées. La sanction comprend le nombre total de matchs dans le week-end de suspension.

 

Article 19

Pour tentative de voie de fait et voie de fait sur un arbitre ou un délégué. La sanction sera la radiation à vie et communication de la décision à l’IFAF.

 

Article 20 – Equipe quittant le terrain

Si une équipe, pour quelque motif que ce soit, quitte volontairement le terrain avant la fin de la partie, son club sera redevable d’une amende à la BAFL. Cette somme devra être virée au Trésorier de la BAFL dans les huit jours de la notification de la sanction. De cette somme, la Fédération versera la moitié au club lésé.

De plus, l’équipe ayant quitté le terrain perdra ce match par un score de forfait et perdra tout droit au dépôt d’une quelconque réclamation, que celle-ci ait été déposée avant ou après la rencontre.

Le ou les meneur(s) devra (devront) comparaître devant la Commission des Litiges.

 

Article 21 – Matches de suspension

Sauf si la Commission des Litiges en décide autrement, la suspension prononcée s’applique uniquement aux matches officiels. Si une radiation à vie devait être prononcée, ceci devrait être communiqué à l’IFAF par le Secrétariat de la BAFL.

 

Article 22 – Non-respect de la suspension

S’il peut être démontré qu’un joueur suspendu n’a pas respecté sa sanction, ce nouveau fait devra être soumis à la Commission des Litiges qui pourra alors alourdir la peine.

L’équipe dans lequel a joué le joueur suspendu perdra la rencontre par un score de forfait et le Club recevra une amende.

 

Article 23 – Appel contre les sanctions prononcées

La procédure comporte 4 phases bien distinctes:

1ère phase : la Commission des Litiges.

2ème phase : la Commission d’Appel statue sur les appels.

3ème phase : le Conseil d’Administration juge au degré de cassation sans se prononcer sur le fond.

4ème phase : une commission d’évocation, composé collégialement et paritairement par la commission d’appel et la commission des litiges, juge en dernière instance.

 

Article 24 – Commission d’Appel

La Commission d’Appel, valablement saisie d’une réclamation, peut :

– annuler les sanctions prises

– modifier les sanctions prises soit en les atténuant, soit en les aggravant.

Elle communiquera sa décision au demandeur et au défendeur par simple lettre.

 

Article 25 – Commission d’Appel – Recevabilité

Un appel peut être interjeté devant la Commission d’Appel par la partie réclamante contre une décision prononcée par la Commission des Litiges. Sous peine de non recevabilité, cet appel devra remplir les conditions suivantes:

– l’appel devra être envoyé, par pli recommandé, au Secrétariat de la BAFL dans les 10 jours ouvrables de l’envoi de la lettre recommandée ou du simple courrier notifiant la sanction fédérale.

– l’appel devra être accompagné d’une caution de €150 à verser sur le compte de la BAFL. Une photocopie de la preuve de paiement devra être annexée à l’appel.

– un  appel  concernant  une  décision  à  l’encontre  d’une  société,  d’un  dirigeant  ou  d’un  joueur  doit obligatoirement être fait par un club et signé par un dirigeant.

– l’introduction d’une procédure d’appel ne suspend pas la suspension prononcée par la Commission des Litiges en cas d’agression envers un arbitre, en cas de blessure envers un joueur ou en cas de suspension SINE DIE.

 

Article 26 – Procédure de paiement des amendes et dettes à la BAFL

La BAFL enverra à ses membres, à intervalles réguliers, un récapitulatif des amendes et dettes vis-à-vis de la Fédération.

 

Amendes :

En cas de non-paiement dans les 30 jours calendrier qui suivent la date d’envoi, un rappel sera envoyé.

Par l’envoi d’un premier rappel, des coûts administratifs de €50 seront comptabilisés.

En cas de non-paiement endéans les 7 jours après le deuxième rappel, le Club recevra un rappel sous la forme de lettre recommandée dont les frais seront à charge du Club.

En cas de non-paiement endéans les 7 jours suivant cette dernière lettre, l’équipe du Club la plus haute qualifiée aura une réduction d’une victoire dans le classement.

 

Dettes :

En cas de non-paiement avant le début de la saison suivante, toute rencontre jouée par le club en question lors de cette prochaine saison sera perdue sur un score de forfait, ceci jusqu’à l’apurement des dettes, sauf en cas d’étalement de la dette acceptée par le Conseil d’Administration.

 

 

Leave a comment